Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Vužňáková Katarína (100%)
Názov:Problémy lexikografického zachytenia slovotvorného systému slovenčiny
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2006
Rozsah:163 s.
ISBN:80-8068-460-X
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PF/Vuznakova1/index.htm
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. O elektronizácii pregraduálnej komunikačno-literárnej prípravy učiteľa predprimárnej a primárnej školy. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008, s. 489. ISBN 978-80-8068-795-3.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Príležitostná slovotvorba ako súčasť jazykovej interpretácie sveta. In Jazykové a kognitívne aspekty okazionálnych výrazov a ich textové funkcie : zborník príspevkov riešenia grantového projektu VEGA 2006-2008 pod názvom "Slovotvorba a textotvorba. Čo dáva text slovotvorbe a slovotvorba textu". Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 83. ISBN 978-80-8068-869-1.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. O elektronizácii pregraduálnej komunikačno-literárnej prípravy učiteľa predprimárnej a primárnej školy. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008 [cit. 2009-11-26], s. 489. ISBN 978-80-8068-795-3.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Dieťa a slovotvorba. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 134. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. Dynamické pohyby v abstraktnej lexike a ich odraz v lexikografickej praxi. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 483. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Úvodné poznámky k spracovaniu slovotvorby súčasnej slovenčiny (na materiáli Slovníka koreňových morfém slovenčiny). In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 248. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 324. ISBN 978-80-555-0334-9.
Ohlas:[4] SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. Lingvokultúrne východiská k interpretácii súčasného slangu slovenskej mládeže. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 1-2, s. 30.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 92. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[4] POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. Slang v mládežníckom diskurze. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 178. ISBN 978-80-223-3475-4.
Ohlas:[2] OLOŠTIAK, Martin. Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí. II. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2015, roč. 80, č. 1-2, s. 36.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, Lenka. Morfonologické aspekty slovotvornej motivácie. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 405. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Z dejín derivatologického bádania v slovakistike. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 85. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Slovotvorná motivácia a expresívna motivácia. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 790. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, Lenka. O dôvodoch vzniku univerbizácie. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2016, roč. 81, č. 5-6, s. 334.