Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Pekár Martin (100%)
Názov:Východné Slovensko 1939-1945 : politické a národnostné pomery v zrkadle agendy Šarišsko-zemplínskej župy
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2007
Rozsah:182 s.
ISBN:978-80-8068-572-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 74 ; AFPh UP 165/247
Ohlas:[4] ADAM, Ján et al. Dejiny Michaloviec. 1. vyd. Michalovce : Mestský úrad, 2007, s. 276. ISBN 978-80-89089-63-5.
Ohlas:[4] MEDVECKÝ, Matej. Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký. 1. vyd. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s. 209.
Ohlas:[4] JANAS, Karol. Trenčianska župa (1940-1945): k niektorým otázkam vzniku, existencie a fungovania verejnej správy na Trenčiansku. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2007, s. 7.
Ohlas:[4] LACKO, Martin. Rusínska problematika vo fondoch armádneho spravodajstva 1940-1941. In Pamäť národa. 2007, roč. 3, č. 3, s. 46.
Ohlas:[6] PETRUŠ, Andrej. Kontroverzné kamienky dejín . In Prešovský večerník. 2007, roč. 18, č. 4300, s. 8.
Ohlas:[4] HLAVINKA, Ján. Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945. 1. vyd. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s. 220.
Ohlas:[4] MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941-1944). V operácii BARBAROSSA. 1. vyd. . Banská Bystrica : Dali-BB, 2007, s. 42, 54, 60, 61. ISBN 978-80-89090-37-2.
Ohlas:[4] ŠPROCHA, B., TIŠLIAR, P. Náčrt vývoja sobášnosti na Slovensku v rokoch 1919-1937. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2008, s. 144. ISBN 978-80-89236-38-1.
Ohlas:[4] SOKOLOVIČ, Peter. Hektický marec 1939 v kronikách Hlinkovej gardy. In Pamäť národa. 2008, roč. 4, č. 1, s. 59.
Ohlas:[4] SCHVARC, Michal. Totalitné snahy Deutsche Partei na príklade eliminácie Zipserdeutsche Partei a jej záujmových organizácií. In Annales historici Prešovienses. 2007, vol. 7, s. 89.
Ohlas:[6] TIŠLIAR, Pavol. Východné Slovensko 1939-1945: politické a národnostné pomery v zrkadle agendy Šarišsko-zemplínskej župy. In Slovenská archivistika, ISSN 0231-6722. 2008, roč. 43, č. 1, s. 147-148.
Ohlas:[6] SOKOLOVIČ, P. Východné Slovensko 1939-1945. In Historické rozhľady IV. Bratislava : [s.n.], 2008, s. 257-258. ISBN 978-80-969898-0-5.
Ohlas:[4] JANAS, Karol. Zabudnuté tábory. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2008, s. 8. ISBN 978-80-8075-310-8.
Ohlas:[6] HLIVJAK, Jozef. Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. In Rastislav Ed. Kotulič: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2008. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008, s. 357. ISBN 978-80-7090-879-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic7/index.html>
Ohlas:[4] SEDLÁK, Imrich. Svitanie na východe. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008, s. 357. ISBN 978-80-7090-879-2.
Ohlas:[4] ŠPROCHA, B., TIŠLIAR, P. Vývoj úmrtnosti na Slovensku v rokoch 1919-1937. Bratislava : Stimul, 2008, s. 195. ISBN 978-80-89236-44-2.
Ohlas:[6] HETÉNYI, Martin. Východné Slovensko 1939-1945: politické a národnostné pomery v zrkadle agendy Šarišsko-zemplínskej župy. In Acta Historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2007, tomus 10, s. 420-421.
Ohlas:[4] JANAS, Karol. Organizačná štruktúra pracovných útvarov v rokoch 1941-1944. In Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VII : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 329. ISBN 978-80-89335-08-4.
Ohlas:[4] HLAVINKA, Ján. Príprava a priebeh deportácií Židov na území Šarišsko-zemplínskej župy v roku 1942. In Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VII : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 361. ISBN 978-80-89335-08-4.
Ohlas:[6] DŽUJKO, Ján. Východné Slovensko 1939 - 1945. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov [online]. 2008 [cit. 2009-02-16], č. 1, s. 159. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/Dejiny_1_2008.pdf>
Ohlas:[3] HETÉNYI, Martin. Život obyvateľov na slovensko-maďarskom pohraničí po Viedenskej arbitráži v roku 1938. In České, slovenské a československé dějiny 20. století : osudové osmičky v našich dějinách. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 150. ISBN 978-80-7405-032-9.
Ohlas:[3] TIŠLIAR, Pavol. Kontinuita a diskontinuita fungovania okresného zriadenia na Slovensku v roku 1938 na príklade okresov Rožňava a Dobšiná. In České, slovenské a československé dějiny 20. století : osudové osmičky v našich dějinách. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 140. ISBN 978-80-7405-032-9.
Ohlas:[3] JANAS, Karol. Poľské požiadavky voči Československu v roku 1938 a ich dopad na poľsko-moravsko-slovenské pomedzie. In České, slovenské a československé dějiny 20. století : osudové osmičky v našich dějinách. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 171. ISBN 978-80-7405-032-9.
Ohlas:[3] MIČKO, Peter. Hospodárstvo slovenskej krajiny na prelome rokov 1938/1939 s dôrazom na organizáciu ministerstva hospodárstva slovenskej krajiny. In České, slovenské a československé dějiny 20. století : osudové osmičky v našich dějinách. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 251. ISBN 978-80-7405-032-9.
Ohlas:[4] HLAVINKA, Ján. Týždenník "Novoje vremja" ako prejav rusínskej otázky v rokoch 1940-1944. In Pamäť národa. 2008, roč. 4, č. 3, s. 4, 5, 6, 7.
Ohlas:[3] TIŠLIAR, Pavol. Etnická a konfesionálna štruktúra Gemera a Malohontu (prehľad stavu podľa vybraných statických prameňov v 18. - 1. pol. 20. storočia). Brno : Tribun EU, 2009, s. 207.
Ohlas:[4] HETÉNYI, Martin. Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 195. ISBN 978-80-8094-444-5.
Ohlas:[4] ŠPROCHA, B., TIŠLIAR, P. Štruktúry obyvateľstva Slovenska v rokoch 1919-1940. 1. vyd. Bratislava : INFOSTAT, 2009, s. 211.
Ohlas:[4] JANAS, Karol. Považské strojárne 1929 - 2009 : od Muničky po ZVL. Žilina : Knižné centrum, vydavateľstvo, 2009, s. 43.
Ohlas:[4] SOKOLOVIČ, Peter. Hlinkova garda 1938-1945. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 462. ISBN 978-80-89335-10-7.
Ohlas:[4] ŠPROCHA, B., TIŠLIAR, P. Lexikóny obcí pre územie Slovenska I. Vybrané úradné lexikóny z rokov 1920-2002. Bratislava : Infostat, 2009, s. 155. ISBN 978-80-89398-80-9.
Ohlas:[4] SCHVARC, M., HOLÁK, M., SCHRIFFL, David. "Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty I. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. XXXIV, LXI. ISBN 978-80-89335-02-2.
Ohlas:[4] HETÉNYI, Martin. Nitrianska župa a politické pomery v rokoch 1940 - 1945 (východiská výskumu). In Od Salzburgu do vypuknutia Povstania : Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VIII : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 157. ISBN 978-80-89335-21-3.
Ohlas:[4] SCHVARC, Michal. Majorita - minorita. Vzťah Nemcov a Slovákov v rokoch 1939-1945 na príklade obce Handlová. In Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1938-1948. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2009, s. 66. ISBN 978-80-8083-880-5.
Ohlas:[4] LUPČO, martin. Židovská náboženská obec vo Vranove nad Topľou v období autonóomie Slovenska. In Ružomberský historický zborník III. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, s. 242. ISBN 978-80-8084-508-7.
Ohlas:[4] KOVAĽ, Peter. Podiel gréckokatolíckej cirkvi v Prešove na multietnickom charaktere mesta v druhej polovici 30. rokov a začiatku 40. rokov. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2010, vol. 9, s. 225.
Ohlas:[4] BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1940. 1. vyd. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, s. 175, 248. ISBN 978-80-969375-9-2.
Ohlas:[3] MIČKO, Peter. Hospodárska politika Slovenského štátu. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 302. ISBN 978-83-7490-351-6.
Ohlas:[4] SCHVARC, M., SCHRIFFL, D. "Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 544. ISBN 978-80-89335-38-1.
Ohlas:[4] BYSTRICKÝ, V., MICHELA, M., SCHVARC, M. et al. Rozbitie alebo rozpad?. Bratislava : Veda, 2010, s. 557. ISBN 978-80-224-1150-9.