Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Husár Ján (100%)
Názov:Kniha proroka Micheáša
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007
Rozsah:333 s.
ISBN:978-80-8068-588-1
Edícia:Pravoslávne biblické komentáre. Starý zákon ; 40
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Teológia a skúsenosť svätej tajiny manželstva ako východisko zo súčasnej krízy manželstva a rodiny. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 13. - 14. mája 2008 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 161. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Pokánie a spoločensko-morálna satisfakcia. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 41. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Soteriologický aspekt svätej tajiny krstu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 33. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[4] CAP, Alexander. Christova Cirkev ako psychosomatická nemocnica. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 13. - 14. mája 2008 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 95. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan. Perspektívy duchovného života novopokrstených podľa katechéz svätého Jána Zlatoústeho. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 14. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Pohľad na otázku teodícey cez prizmu pravoslávnej teológie. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[3] KUZYŠIN, Bohuslav. Svätá tajina pokánia v procese obnovy spoločnosti. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 56. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[3] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Vzťah medzi vierou a skutkami v učení svätého apoštola Pavla v porovnaní s učením svätého apoštola Jakuba. In Pravoslávny biblický zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 30. ISBN 978-913884-8-8. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/wydawnictwa.html>
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-987-2.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Pohľad na otázku teodícey cez prizmu pravoslávnej teológie. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[3] PASTEROVÁ, Viera. Betlehemská hviezda. In Pravoslávny biblický zborník I/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-05-17], s. 150. ISBN 978-83-928613-0-0. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/12.pdf>
Ohlas:[3] CAP, Alexander. Septuaginta - preklad sedemdesiatich, alebo sedemdesiatich dvoch?. In Pravoslávny biblický zborník I/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-05-17], s. 27. ISBN 978-83-928613-0-0. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/03.pdf>
Ohlas:[3] KOCHAN, Pavol. Náčrt svätootcovského pohľadu na stvorenie času. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 118. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/09%20Kochan.pdf>
Ohlas:[3] KUZYŠIN, Bohuslav. Organizácia izraelitskej society v období Starej Zmluvy - parciálna kvalitatívna analýzy kultúrno-spoločenského a právneho zriadenia. In Pravoslávny biblický zborník III/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2011-06-16], s. 96. ISBN 978-83-931180-1-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>
Ohlas:[4] BÁNDY, Juraj. Exegéza knihy proroka Micheáša. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 97. ISBN 978-80-223-2982-8.
Ohlas:[3] CAP, Alexander. Stručne o Izagogike do Starého zákona a jeho súčasnom stave na Slovensku, v Čechách a v Rusku. In Biblia a wspólczesnosc : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, 22.11.2016 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2016 [cit. 2017-11-08], s. 18. ISBN 978-83-63055-29-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2457,0,Biblia_a_wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9B%C4%87.html>