Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Zdravie v kontexte edukácie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007
Rozsah:254 s.
ISBN:978-80-8068-539-3
Ohlas:[3] MAŇÁK , Josef. Healthcare enters into the curriculum. In School and health 21 : contemporary school practice and health education. Brno : MSD, 2008, p. 22. ISBN 978-80-7392-042-5.
Ohlas:[4] MANDZÁKOVÁ, S., HORŇÁK, L. Sexuálna výchova a príprava na partnerstvo osôb s mentálnym postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 267. ISBN 978-80-8068-935-3.
Ohlas:[4] ZELINKOVÁ, Miroslava. Konzumácia návykových látok u žiakov základných škôl. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2009-12-01], s. 664. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[4] TAIŠOVÁ, Lýdia. Možnosti primárnej prevencie problémov s návykovými látkami v edukačnom procese. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2009-12-01], s. 646. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[4] KRIŠKOVÁ, Andrea. Pozícia zdravia v príprave a práci učiteľa primárnej školy. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2009-12-01], s. 623. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[3] HORŇÁK, L., ŠRENKEL, J. . Jakosc warunków zycia mieszkanców Domu Opieki Spolecznej w Osadnem. In Czlowiek z niepelnosprawnoscia w przestrzeni spolecznej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009, s. 185. ISBN 978-83-7308-492-6.
Ohlas:[4] HRICOVÁ, Anna. Výchova k zdraviu v kurikule školy. In Zborník : 1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách ... [online]. Prešov : Mestský úrad v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 89. Dostupný na internete <http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=84>
Ohlas:[4] LONGAUEROVÁ, Alena. Výchova k dentálnemu zdraviu na primárnom stupni ZŠ. In Zborník : 1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách ... [online]. Prešov : Mestský úrad v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 83. Dostupný na internete <http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=84>
Ohlas:[3] KRIŠKOVÁ, Andrea. Problematika zdravia v edukačnom procese primárnej školy. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII : sborník z VII. ročníku konference [CD-ROM]. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, s. 378. ISBN 978-80-244-2593-1.
Ohlas:[3] ZELINKOVÁ, Miroslava. Osobitosti rómskych žiakov mladšiehoškolského veku vo vzťahu k zdraviu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII : sborník z VII. ročníku konference [CD-ROM]. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, s. 487. ISBN 978-80-244-2593-1.
Ohlas:[4] OVŠONKOVÁ, A. Špecifické problémy obdobia dospievania a adolescencie, metódy a prostriedky edukácie. In Výchova k zdraviu. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009, s. 114. ISBN 978-80-8063-320-2.
Ohlas:[4] MASKÁLOVÁ, E. Telesná aktivita, telesná zdatnosť, cvičenie. In Výchova k zdraviu. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009, s. 215. ISBN 978-80-8063-320-2.
Ohlas:[4] MASKÁLOVÁ, E. Výživa, stravovacie návyky a ich vplyv na zdravie. In Výchova k zdraviu. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009, s. 222. ISBN 978-80-8063-320-2.
Ohlas:[4] BALŠAJ, Gabriel. Pohybová aktivita v škole ako prostriedok podpory zdravia. In Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919. 2011, roč. 58, č. 5-6, s. 24.
Ohlas:[4] BALŠAJ, Gabriel. Postavenie pohybových aktivít v štruktúre záujmov žiakov staršieho školského veku. In Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919. 2010, roč. 58, č. 4, s. 37.
Ohlas:[4] ZELINKOVÁ, Miroslava. Osobitosti rómskych žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k zdraviu. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2011, roč. 14, č. 10, s. 31.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Zuzana. School social context and health education. In School and health 21, 2011 : health education: initiatives for educational areas. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 53. ISBN 978-80-210-5524-7.
Ohlas:[3] MUŽÍKOVÁ, L., MUŽÍK, V. Current state of health education in the Czech republic and inspiration from abroad. In Adequate movement regime and bio - psycho-social determinants of active life style. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 134. ISBN 978-80-7394-239-7.
Ohlas:[3] MUŽÍKOVÁ, Leona. Výchova ke zdraví v zahraničním školství. In Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 117. ISBN 978-80-210-5328-1.
Ohlas:[4] MANDZÁKOVÁ, Stanislava. Kvalita sexuálneho a partnerského života osôb a ťažším mentálnym postihnutím. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 251. ISBN 978-80-555-0455-1.
Ohlas:[4] URBANOVÁ, Júlia. Návykové látky u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. In Človek ako subjekt edukácie a objekt pedagogickej vedy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 14.4.2011 [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 137. ISBN 978-80-8094-996-9.
Ohlas:[4] MODRÁK, M., PALESCHOVÁ, J. Metodická a praktická príprava pedagogických zamestnancov materských škôl pre kurzové formy výučby lyžovania a prípravného plánovania. In Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 241. ISBN 978-80-555-0208-3.
Ohlas:[3] LONGAUEROVÁ, A., BOLEDOVIČOVÁ, M. Efektivita edukačných preventívnych programov v kontexte dentálneho zdravia žiakov mladšieho školského veku. In Prevence úrazů, otrav a násilí, ISSN 1801-0261. 2012, roč. 8, č. 1, s. 84.
Ohlas:[3] SEIBERT, N., KREJČÍ, M. Binationale Dokumentation der Projektergebnisse zum Nachweis der Effizienz einer systematischen Gesundheitsförderung im Lehrberuf=Mezinárodní dokumentace výsledků projektu PACZion prokazující zdravotní benefity intervenčního ozdravného programu pro pedagogické profese. Passau : Universität Passau, 2012, s. 138. ISBN 978-3-9811464-5-5.
Ohlas:[4] FILÍPKOVÁ, Z., BRUKKEROVÁ, D. Výchova k zdraviu ako celoživotný proces. In Prohuman : odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2012 [cit. 2013-09-04], 27. február. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/psychologia/vychova-k-zdraviu-ako-celozivotny-proces>
Ohlas:[3] BERNÁTOVÁ, Renáta. Digitálne technológie vo výchove k zdraviu v primárnej škole. In Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 23. ISBN 978-80-244-3472-8.
Ohlas:[4] HRICOVÁ, Anna. Výchova k zdraviu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012 [cit. 2014-05-07], s. [29]. Dostupný na internete <http://shared.mpc-edu.sk/web/OPSOSO%20II.%20kolo%20vyzvy%20na%20poziciu%20Odborny%20poradca%20vo%20vzdelavani/OPS_Hricova%20Anna%20-%20Vychova%20k%20zdraviu%20ziakov%20zo%20socialne%20znevyhodneneho%20prostredia.pdf>
Ohlas:[4] NOVOTNÁ, Naďa et al. Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku bynskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, s. 85. ISBN 978-80-8083-908-6.
Ohlas:[3] BERNÁTOVÁ, R., VADAŠOVÁ, B. Výchova k zdraviu v kurikule predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania. In Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmlodszych. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014, s. 56. ISBN 978-83-7702-919-0.
Ohlas:[4] ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Zdravý životný štýl - zážitkové učenie v praktickej škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014 [cit. 2016-07-21], s. 28. Dostupný na internete <http://mpc-edu.sk/shared/Web/OPSOSO%20X.%20kolo%20vyzvy%20na%20poziciu%20Odborny%20poradca%20vo%20vzdelavani/10_OPS_Sevcikova%20Eva%20-%20Zdravy%20zivotny%20styl%20zazitkove%20ucenie%20v%20praktickej%20skole.pdf>
Ohlas:[3] KREJČÍ, M., HOŠEK, V. a kol. Wellness. Praha : Grada Publishing, a.s., 2016, s. 295. ISBN 978-80-271-0010-1.
Ohlas:[3] DUCHOVÁ, Mária. L´ analyse de la toxicomanie chez les Écoliers et les options de preévention en milieu scolaire. In Education-culture-social work : interdisciplinary studies [CD-ROM]. Czestochowa : Wydawnictwo "Educator", 2015, s. 17. ISBN 978-83-7542-035-7.
Ohlas:[3] MUŽÍK, V., MUŽÍKOVÁ, L. Perspektívy utváření pohybového a výživového režimu dětí. In Život ve zdraví 2017 : soubor príspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. září 2017 [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2017 [cit. 2018-06-28], s. 127, 133. ISBN 978-80-210-8875-7. Dostupný na internete <https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/view/980/3053/726-4>
Ohlas:[3] BARNA, Michal. Rodina v primárnej prevencii problémov s návykovými látkami. In Pedagogika : badania, dyskusje, otwarcia, ISSN 2299-9299. 2016, zesz. 8, s. 112.