Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Klamár Radoslav (100%)
Názov:Strategické plánovanie rozvoja mikroregiónu Ptava
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007
Rozsah:210 s.
ISBN:978-80-8068-604-8
Edícia:Geografické práce ; č. 12
Ohlas:[4] GECÍKOVÁ, I., HUDÁKOVÁ, M., RUMANOVSKÁ, Ľ. et al. Aktuálne problémy a otázky rozvoja poľnohospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky. 1 vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008, s. 175. ISBN 978-80-552-0004-0.
Ohlas:[4] FAZEKAŠOVÁ, Danica. Kvalita vody a vývoj environmentálnych indikátorov TUR v Prešovskom kraji. In Environmentálne inžinierstvo a manažérstvo : 4. medzinárodná konferencia EIaM 2007 : 22.-24.10.2007, Herľany : zborník príspevkov [CD-ROM]. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2007, s. 357. ISBN 978-80-8073-894-5.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana. Geografické aspekty transformácie malobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 159. ISBN 978-80-8068-922-3.
Ohlas:[4] MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. What is the colour of Prešov? Analysis of colour associations in the population wvoked by a geographical area as the fundament for creating an acceptable city brand. In Folia geographica 14. Prírodné vedy : special issue for the 2th Eugeo congress, Bratislava 2009. 2009, roč. 49, p. 178.
Ohlas:[3] HERCIK, J., SZCZYRBA, Z., FŇUKAL, M. et al. Demilitarizace území ČR po roce 1989 - vstupní geografická analýza. In XII. mezinárodní kolkvium o regionálních vědách : sborník příspěvků z kolkvia konaného v Bořeticích 17.-19. června 2009 [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2009 [cit. 2009-10-06], s. 198. ISBN 978-80-210-4883-6.
Ohlas:[4] OREMUSOVÁ, Daša. Geografické aspekty regionálneho rozvoja mikroregiónu Termál. Nitra : UKF v Nitre, 2009, s. 140. ISBN 978-80-8094-559-6.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj. Manažment regionálneho rozvoja v programoch politických strán po roku 2006 na Slovensku. In Journal of management and business = Časopis pre management a business : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2009, roč. 1, č. 1-2, s. 184.
Ohlas:[4] SLOBODNÍKOVÁ, Gabriela. Geografické aspekty regionálneho rozvoja : (na príklade obcí Bystrického podolia). 1. vyd. . Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009, s. 116. ISBN 978-80-8083-877-5.
Ohlas:[4] KRAMÁREKOVÁ, H., DUBCOVÁ, A., KASANICKÁ, K. Trvalo udržateľný rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina - začiatok cesty ... Nitra : UKF v Nitre, 2009, s. 165. ISBN 978-80-8094-610-4.
Ohlas:[4] MATLOVIČOVÁ, K., MATLOVIČ, R. Analýza obyvateľmi preferovaných komunikačných kanálov, vo vzťahu k územnej samospráve (príklad mesta Prešov). In Acta oeconomica No 26 : úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009 [cit. 2010-03.17]. ISBN 978-80-8083-916-1.
Ohlas:[3] MATLOVIČOVÁ, K., MATLOVIČ, R., NÉMETHYOVÁ, B. Perception of the potential of Prešov for recreation and leisure-time activities by its inhabitants. In Aktywnosc turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 179. ISBN 83-926640-5-5.
Ohlas:[3] MATLOVIČOVÁ, K., MATLOVIČ, R. Percepcia sieťovania miest ako nástroja zvýšenia ich konkurencieschopnosti (empirický príklad Košíc a Prešova). In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 442. ISBN 978-80-244-2493-4.
Ohlas:[3] MITRÍKOVÁ, J., KOMÁROVÁ, V. Typizácia zákazníkov v meste Prešov z hľadiska ich nákupnej orientácie na rýchloobrátkový tovar. In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 462. ISBN 978-80-244-2493-4.
Ohlas:[4] OREMUSOVÁ, Daša. Ľudské zdroje mikroregiónu Termál a ich význam v regionálnom rozvoji. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2010, roč. 4, č. 2, s. 151.
Ohlas:[4] PUSTÁ, B., DOLNÁ, Z. Mikroregionálne združenia obcí ako jedna z foriem medziobecnej spolupráce. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2010, roč. 4, č. 2, s. 170.
Ohlas:[4] REPASKÁ, G., OREMUSOVÁ, D. Dynamika obyvateľstva ako súčasť rozvojového potenciálu mikroregiónu Termál. In Geografické štúdie, ISSN 1337-9445. 2010, roč. 14, č. 1, s. 73.
Ohlas:[4] CHARVÁT, Tomáš. Úvod do problematiky mikroregiónov v Slovenskej republike. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, ISSN 1338-6034. 2011, vol. 55, no. 2, s. 288.
Ohlas:[4] CHARVÁT, Tomáš. Analýza využitia prostriedkov z programu obnov dediny na rozvoj mikroregiónov. In Geografické informácie, ISSN 1337-9453. 2012, roč. 16, č. 1, s. 122.
Ohlas:[4] ŠOLCOVÁ, Lucia. Vývoj krajiny s disperzným typom osídlenia v Novobanskej štálovej oblasti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, s. 190. ISBN 978-80-558-0208-4.
Ohlas:[4] KRAMÁREKOVÁ, H., DUBCOVÁ, A., NEMČÍKOVÁ, M. et al. Základy aplikovanej geografie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 106. ISBN 978-80-558-0332-6.
Ohlas:[4] CINTULA, Martin. Kultúrno-historické súvislosti ropzpadu mikroregiónu Hont-Tekov. In Geografické štúdie, ISSN 1337-9445. 2013, roč. 17, č. 2, s. 17.
Ohlas:[4] SLAVÍK, V., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. et al. Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 167. ISBN 978-80-223-3553-9.
Ohlas:[1] CHARVÁT, Tomaš. Creating of micro-regional associations in Slovakia: chosen aspects. In 15th international colloquium on regional sciences. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 606-614. ISBN 978-80-210-5875-0.
Ohlas:[2] HLADKY, M., RAJČÁKOVÁ, E. Development aspects of microregion Vršatec in context of lag activities. In Geografické informácie, ISSN 1337-9453. 2016, vol. 20, no. 2, s. 452-467.
Ohlas:[2] VRBIČANOVÁ, G., KRAMAREKOVA, H. Current trends in regional development of the local action group Horný Liptov. In Geografické informácie, ISSN 1337-9453. 2016, vol. 20, no. 2, s. 793-806.
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., DUBCOVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 270. ISBN 978-80-558-0530-6.
Ohlas:[2] NOVANSKÁ, V., BENOVÁ, A., GEGHAMYAN, S. Options for recreation in the city of Bratislava based on the perception of local inhabitants. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2018, vol. 12, no. 1, s. 110-128.
Ohlas:[2] SPIŠIAK, Peter. Research on rural landscape in the post transition period in Slovakia. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2011, vol. 5, no. 1, s. 93-99.
Ohlas:[2] KANDRÁČOVÁ, V., KULLA, M., NESTOROVÁ-DICKÁ, J. Functional types of communities of the Hornád microregion in the period of transformation 1991-2007. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2009, vol. 3, no. 2, s. 74-80.