Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Edukačnými hrami poznávame svet
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007
Rozsah:219 s.
ISBN:978-80-8068-599-7
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 256.
Ohlas:[6] DOBIAŠOVÁ, Miroslava. Edukačnými hrami poznávame svet. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy. 2008, roč. 11, č. 10, s. 66.
Ohlas:[3] KOŤÁKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008, s. 192. ISBN 978-80-247-1568-1.
Ohlas:[4] HAJDÚKOVÁ, Viera et al. Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2008, s. 84. ISBN 978-80-8052-324-4.
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Vymedzenie schopností, vedomostí, zručností a postojov ako základu kľúčových kompetencií v programových dokumentoch v histórii materských škôl v Československej a v Slovenskej republike. In Materská škola a svet okolo nás : zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Ružmoberok : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2010, s. 72. ISBN 978-80-970391-0-3.
Ohlas:[4] GMITROVÁ, Vlasta. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. In Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2010, s. 92. ISBN 978-80-8052-341-1.
Ohlas:[4] VARGOVÁ, M., KARBOWNICZEK, J. Rozvoj sebadôvery u dieťaťa predškolského veku pomocou hry. In Od detskej opatrovne k materskej škole : zborník príspevkov z odborno-vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. [S.l.] : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2009, s. 99. ISBN 978-80-970266-0-8.
Ohlas:[4] ŠEPEĽÁKOVÁ, L., MIŇOVÁ, M. Konštruktivizmus v kontexte predprimárnej edukácie (2. časť). In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2010, roč. 64, č. 6, s. 21.
Ohlas:[3] HANGONI, T., GERKA, M. Človek - práca - nezamestnanosť. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 147. ISBN 978-83-928613-2-4.
Ohlas:[4] DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Metodika hudobnej výchovy v preprimárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 143. ISBN 978-80-555-0098-0.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Anna. Návrhy edukačných aktivít zameraných na podporu počiatočného písania 5-6 ročných detí. In Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 113. ISBN 978-80-555-0208-3.
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Edukačné aktivity rozvíjajúce perceptuálno-motorické zručnosti detí predškolského veku v pracovnej oblasti. In Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 87. ISBN 978-80-555-0208-3.
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Ešte raz o predprimárnom vzdelávaní. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2011, roč. 65, č. 6, s. 16.
Ohlas:[4] KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hra jako symbol dětství. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 100. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] GALEŠTOKOVÁ, Jana. Tvorba triedneho týždenného plánovania. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 548. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] SEMANOVÁ, Lenka. Hrovo-edukačný projekt Moderátori počasia. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 594. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] ŠVÁBOVÁ, Božena. Riekanky a detské hry v predprimárnom období. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s. 87. ISBN 978-80-8084-858-3.
Ohlas:[6] HYRJOVÁ, Anna. Edukačné aktivity na podporu počiatočného písanie predškolákov : nácvik písmena L. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2012, roč. 16, č. 3, s. 33.
Ohlas:[4] TOMČOVÁ, Danica. Využívanie riekaniek, básní a piesní v edukačnom procese v predprimárnom vzdelávaní. In Praktické skúsenosti s aplikáciou nových metód a postupov v edukácii žiakov s mentálnym postihnutím : zborník príspevkov z odborného seminára konaného 28. februára 2012 v Metodicko-pedagogickom centre, RP Prešov. Liptovský Ján : PROHU, 2012, s. 111. ISBN 978-80-89535-09-5.
Ohlas:[4] KMEŤOVÁ, Jaroslava. Čo si hračky rozprávali. In Dieťa a digitálny svet : (tematický výber) : odborno-študijný zborník. [S.l.] : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2013, s. 22. ISBN 978-80-969298-8-7.
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Mária. Multikultúrna výchova a jej aplikácia v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, s. 222. ISBN 978-80-8084-916-0.
Ohlas:[4] DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Prešov : Súzvuk, 2014, s. 187. ISBN 978-80-89188-39-0.
Ohlas:[4] DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Hudobná výchova: hráme sa s hudbou. [Bratislava] : Pro Solutions, 2013, s. 147. ISBN 978-80-8139-028-9.
Ohlas:[4] DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014, s. 187. ISBN 978-80-89188-39-0.
Ohlas:[3] TARAJČÁKOVÁ, Edita. Training and education of romani children in Slovakia. In Edukacja elementarna w teorii i praktyce, ISSN 2353-7787. 2011, no. 19/1, s. 137.
Ohlas:[4] PORTIK, M., KRAJČOVIČOVÁ, M., MIHOKOVÁ, S. Základy tvorivosti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 84. ISBN 978-80-8068-941-4.
Ohlas:[4] KRAJČOVIČOVÁ, Monika. Tvorivosť detí predškolského a mladšieho školského veku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 53. ISBN 978-80-555-0713-2.
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, B., ŠIMČÍK, D., DEREVJANÍKOVÁ, A. et al. Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii: vysokoškolská učebnica. Prešov : Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy, 2019, s. 541. ISBN 978-80-555-2324-8.