Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Končeková Ľuba (100%)
Názov:Vývinová psychológia
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007
Rozsah:311 s.
ISBN:978-80-7165-614-2
Ohlas:[4] KOSTURKOVÁ, Martina. Mládež v kontexte spoločensko-politických zmien po roku 1989. In Súčasné aspekty výchovy a vzdelávania : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Košice : VIENALA, 2009, s. 56. ISBN 978-80-89232-65-9.
Ohlas:[4] IHNACÍK, Jozef. Životné vývinové úlohy v adolescencii a psychologické poradnestvo. Košice : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2011, s. 112. ISBN 978-80-970985-0-6.
Ohlas:[4] KUBÁNI, Viliam. Všeobecná psychológia. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2015-05-26], s. 155. ISBN 978-80-555-0172-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Kubani5/index.html>
Ohlas:[4] HORŇÁK, L., PASTERNÁKOVÁ, L. Aktuálne problémy agresivity žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach základnej školy. In História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, Prešov 22.-23. október 2014 [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 526. ISBN 978-80-555-1237-2.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Vplyv hodnotovej orientácie na kvalitu života. In Vízie a perspektívy kvality života. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2014, s. 245. ISBN 978-80-555-1147-4.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, B., CHOVANOVÁ, E., ŠEBEŇOVÁ, I. et al. Vybrané kapitoly zo špeciálnej didaktiky predmetov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 484. ISBN 978-80-555-1644-8.
Ohlas:[4] ŠUŤÁKOVÁ, V., FERENCOVÁ, J., ZAHATŇANSKÁ, M. et al. Psychodidaktika v edukačnej praxi vysokých škôl. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, s. 192. ISBN 978-80-555-1212-9.