Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Mená postáv v knihách o Palánku
Zdroj:12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola", Prešov 25.-26. októbra 1995 : zborník referátov
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 250-252
ISBN:80-88885-04-3
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Onomastický výskum na Pedagogickej fakulte v Prešove. In Slovo o slove [6] : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2000, s. 11.
Ohlas:[4] ODALOŠ , Pavol. Literáronymá v Ballekovom Pomocníkovi. In Literárne tradície Banskej Bystrice II. (70. roky 20. storočia) : zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 9. septembra 2004. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, s. 45.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 71. ISBN 978-80-555-1133-7.