Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Scholtzová Iveta (100%)
Názov:Cesty diskrétnej matematiky (kombinatoriky) na základnú školu [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007
Rozsah:139 s.
ISBN:978-80-8068-579-9
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PF/Scholtzova1/index.htm
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Úvod do štúdia matematiky. 2. preprac. vyd. Prešov : Peter Cirjak - Essox, 2007, s. 148.
Ohlas:[4] MELUŠOVÁ, Janka. Teória grafov ako súčasť diskrétnej matematiky vo vyučovaní matematiky (stručný prehľad). In Acta Mathematica 10 : zborník z V. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky v dňoch 6.-7. septembra 2007. Nitra : UKF v Nitre, 2007, s. 130.
Ohlas:[4] ZEĽOVÁ, Veronika. Štatistická analýza vplyvu dosiahnutých vedomostí žiakov 4. ročníka základnej školy v matematike na mieru ich matematických kompetencií. In Acta mathematica 11 : zborník zo VI. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre dňa 18. septembra 2008. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2008, s. 254. ISBN 978-80-8094-396-7.
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Vybrané kapitoly z matematiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 150. ISBN 978-80-555-0609-8.
Ohlas:[4] HANZEL, P., VOŠTINÁR, P. GeoGebra a teória grafov v prostredí LMS Moodle. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, ISSN 1336-2232. 2016, roč. 11, č. 4, s. 95.
Ohlas:[3] HANZLE, Pavol. E-lekcia v LMS Moodle - teória grafov. In EME2016 Proceedings : primární matematické vzdělávání v souvislostech=Primary mathematics education in context : 21. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Elementary mathematics education=21st scientific conference with international participation Elementary mathematics education. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 112. ISBN 978-80-905281-3-0.