Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gerka Milan (100%)
Názov:Solúnski bratia
Zdroj:Pravoslávny kalendár 1990
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna cirkev, 1990
Lokácia:S. 84-85
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan, HUSÁR, J. Misiológia I. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2005, s. 101. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/PBF/Sak1/index.htm>
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan. Počiatky kresťanskej misie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 153. ISBN 978-80-8068-661-1.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Misijné štúdie I. 1 vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawolawnej ELPIS w Gorliciach, 2009, s. 84. ISBN 978-83-928613-1-7.
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan. Pedagogicko-didaktické poslanie Cirkvi v duchu pravoslávnej tradície. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 41. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] ŠAK, Štefan. Miesto mladého človeka v eucharistickom spoločenstve. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 56. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Mystérium obnovy človeka v tajomstve Božieho vtelenia. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach 2010 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 34. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Veľký pôst, obdobie pokánia a nového života. In Pravoslávny biblický zborník III/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-08], s. 8. ISBN 978-83-931180-1-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,413,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2010.html>