Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Seniori
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2005
Rozsah:158 s.
ISBN:80-969274--9-3
Ohlas:[3] ŽUMÁROVÁ, Monika. Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách v regionech s převahou venkovského obyvatelstva (Projekt ESF EQUAL CZ.04.4.09/3.30.4/0087). In Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti : sborník příspevků z I. ročníku konference konané 2. dubna 2007 v Olomouci. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 439.
Ohlas:[4] ČORNANIČOVÁ, Rozália. Sociálnoandragogické aspekty edukácie seniorov a geragogiky. In Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, s. 240.
Ohlas:[4] ČORNANIČOVÁ, Rozália. Edukácia seniorov : vznik, rozvoj, podnety pre geragogiku. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 150.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Seniori ako cieľová skupina sociálno-andragogického pôsobenia. In Súčasné trendy rozvíjania výchovovedy. Nitra : PF UKF, 2007, s. 324.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca: v kontexte teoretických, profesijných a vzťahových reflexií. 1. vyd. Nitra : PF UKF, 2007, s. 132.
Ohlas:[6] HATÁR, Ctibor. Čo je nové v slovenskej geragogike?. In Vychovávateľ : časopis pedagógov. 2005, č. 3, s. 32-33.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Intra-, inter- a transdisciplinarita sociálnej andragogiky ako teoreticko-metodologický problém. In Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, s. 351.
Ohlas:[5] ŽIVOTSKÁ, Kateřina. Seniori. In E-Pedagogium : nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2006, č. 1, s. 169-174. Dostupný na internete <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_1-2006.pdf>
Ohlas:[4] BALKOVÁ, D., HUDÁKOVÁ, A., MROSKOVÁ, S. et al. Gerontologické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2006, s. 77. ISBN 80-8068-525-8.
Ohlas:[4] MAYEROVÁ, Katarína. Univerzita tretieho veku ako významný faktor zvyšovania kvality života u marginalizovaných skupín. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23.5.2008 v Prešove. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 103. ISBN 978-80-969932-0-8.
Ohlas:[4] HURAIOVÁ, Anetta. Transformácia prístupov ku klientom s duševnou poruchou - schizofréniou. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23.5.2008 v Prešove. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 124. ISBN 978-80-969932-0-8.
Ohlas:[4] ŽIAKOVÁ, Eva. Osamelosť ako sociálny a psychologický problém. Štandardy sociálnej práce s osamelými matkami autistických detí. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23.5.2008 v Prešove. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 17. ISBN 978-80-969932-0-8.
Ohlas:[3] ŽUMÁROVÁ, Monika. Faktory utváření životního stylu. In Socialia 2006 : sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech 20.-21.10.2006 [CD-ROM]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. ISBN 80-7041-476-6.
Ohlas:[3] BUGAJSKA, Beata. Edukacja do grodnosci w pedagogice specjalnej. In Konteksty pedagogiki specjalnej. Tom II : pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistosc. Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 180. ISBN 978-83-60065-78-5.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Nitra : EFETA, 2008, s. 116. ISBN 978-80-89245-08-6.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba. Vývinová psychológia. 2. rozšír. a preprac. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007, s. 302. ISBN 978-80-7165-614-2-8.
Ohlas:[4] LEVICKÁ, Jana et al. Sociálna práca I. Trnava : Vydavateľstvo Oliva, 2007, s. 160. ISBN 978-80-969454-2-9.
Ohlas:[4] ŠOLTISOVÁ SEMEŠIOVÁ, Martina. K andragogickým aspektom rozvoja telesnej kultúry seniorov. In Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie [online] . Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007 [cit. 2009-01-27], s. 223. ISBN 978-80-8068-634-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Pirohova1/pdf_doc/soltisova_semesiova.pdf>
Ohlas:[3] KURINCOVÁ, V., HATÁR, C. Prínos univerzít tretieho veku v napĺňaní rôznorodých vzdelávacích potrieb a záujmov dospelých v dôchodkovom veku. In Edukacja w spoleczenstwie wiedzy. Katowice : Uniwesytet Slaski w Katowicach, 2007, s. 111. ISBN 978-83-61061-24-3.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Miesto sociálneho andragóga v systéme inštitucionálnej sociálno-výchovnej starostlivosti o seniorov. In Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919. 2008, roč. 57, č. 1, s. 18.
Ohlas:[4] TOMKA, Milan. Sociálna práca s rodinou seniora. In Aktuálne otázky sociálnej gerontológie pre stredné odborné školy II. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 60. ISBN 978-80-8094-361-5.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca - teoretické, profesijné a vzťahové reflexie. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha : Educa Service a Česká andragogická společnost, 2009, s. 124. ISBN 978-80-87306-01-7.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Edukatívne a sociálne aspekty rezidenciálnej starostlivosti o seniorov. Nitra : PF UKF, 2008, s. 81. ISBN 978-80-8094-383-7.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Sociálna andragogika - integrálna súčasť slovenskej výchovovedy. In Andragogická revue, ISSN 1804-1698. 2009, roč. 1, č. 1, s. 53.
Ohlas:[3] LEŠKOVÁ, Lýdia. Význam duchodného života v živote starého človeka. In Teológia a sociálne otázky. Brno : Cesta, 2008, s. 155. ISBN 978-80-7295-109-3.
Ohlas:[3] MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. In Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009, s. 747. ISBN 978-80-7367-546-2.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Edukácia seniorov ako nástroj budovania znalostnej spoločnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. In Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospelých. Praha : EDUCA Service, 2009, s. 307. ISBN 978-80-87306-04-8.
Ohlas:[4] BAYEROVÁ, Mária. Vplyv rodinných vzťahov na adaptačný proces seniora/ky v ústavnom zriadení. In Stabilizácia rodín ako prvotná ochrana proti chudobe : [zborník z vedeckej konferencie, 18. marec 2008] [CD-ROM]. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 25. ISBN 978-80-969913-4-1.
Ohlas:[4] HANGONI, Tomáš. Rodinná politika v kontexte modernej postindustriálnej spoločnosti. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 1, s. 14.
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Kompetence ve vzdělávaní dospělých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2010, s. 155. ISBN 978-80-86723-98-3.
Ohlas:[4] LIŠKOVÁ, Miroslava. Sociálne a etické problémy v starostlivosti o seniorov. In Dni sociálnej práce a InteRRa : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) a Rómske osobnosti : zborník príspevkov z Konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra, 11.-12. novembra 2009. 1. časť . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa , 2010, s. 161. ISBN 978-80-8094-650-0 .
Ohlas:[4] KAMANOVÁ, I., ŠTEFÁKOVÁ, L. Sociálna prevencia zameraná na občanov v dôchodkovom veku. In Dni sociálnej práce a InteRRa : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) a Rómske osobnosti : zborník príspevkov z Konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra, 11.-12. novembra 2009. 2. časť . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa , 2010, s. 232. ISBN 978-80-8094-659-3.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Sociálna andragogika : kapitoly z teórie a metodiky sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých. 1. vyd. Nitra : UKF Nitra, 2012, s. 15, 58,105, 144. ISBN 978-80-558-0037-0.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Place of senior education in the system of lifelong learning. In Teaching and learning : goals, standards and outcomes. Užice : University of Kragujevac, 2012, s. 254. ISBN 978-86-6191-008-1.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Place of senior education in the system of lifelong learning. In Teaching and learning : goals, standards and outcomes. Užice : University of Kragujevac, 2012, s. 254. ISBN 978-86-6191-008-1.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Möglichkeiten der Seniorenbildung in der Slowakei. In Tudás Menedzsment, ISSN 1586-0698. 2012, roč. 13, č. 2, s. 26.
Ohlas:[4] ZIMERMANOVÁ, Monika. Kooperácia detí a seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, 2012, s. 94. ISBN 978-80-558-0177-3.
Ohlas:[4] ZIMERMANOVÁ, Monika. Edukácia a ergoterapia : ako determinanty kvality života seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, 2011, s. 65. ISBN 978-80-558-0089-9.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., MADZIKOVÁ, A. Priestorová diferenciácia kvality života seniorov v urbánnom a rurálnom prostredí - základný náčrt spracovania problematiky. In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2013 [cit. 2014-05-07], č. 1, s. 27. Dostupný na internete <http://universum-eu.sk/mladaveda/casopisy/01_flip/index.html>
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Kvalita života seniorov v sociálnych zariadeniach a možnosti jej ovplyvňovania edukáciou. In Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 23. ISBN 978-80-558-0249-7.
Ohlas:[4] ZIMERMANOVÁ, Monika. Vplyv kooperačného programu na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. In Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 35. ISBN 978-80-558-0249-7.
Ohlas:[4] FENYVESIOVÁ, Lívia. Poradenstvo ako nástroj zvyšovania kvality života seniorov. In Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 40. ISBN 978-80-558-0249-7.
Ohlas:[4] VETEŠKA, Jaroslav. Proměny a kvalita života seniorů v evropském kontextu. In Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 148. ISBN 978-80-558-0249-7.
Ohlas:[4] SKYBA, Michaela. Service-learning ako jeden z nástrojov podpory intergeneračnej solidarity. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 402. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] ZIMERMANOVÁ, Monika. Význam psychobiografického modelu v starostlivosti o seniorov. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 149. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] PETROVÁ, Gabriela. Vzdelávanie ako sociálny kapitál starnutia. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 109. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] PAVLUVČÍKOVÁ, Elena. Sebahodnotenie a spokojnosť s vlastným životom u seniorov. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 50. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba. Vývinová psychológia. 4. aktualiz. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, s. 287. ISBN 978-80-7165-945-7.
Ohlas:[4] PAVLUVČÍKOVÁ, Elena. Ochranné a rizikové faktory v starobe. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2014, roč. 5, č. 1, s. 38.
Ohlas:[4] PAVLUVČÍKOVÁ, E., NAGYOVÁ, I. Adaptácia na seniorský vek a depresia. In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 19. ISBN 978-80-555-1205-1.
Ohlas:[4] JEDLIČKOVÁ, Petra. Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 159. ISBN 978-80-558-0611-2.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Geragogika : vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 34, 60, 108. ISBN 978-80-558-0666-2.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Kvalita života inštitucionalizovaných seniorov v edukačnom kontexte. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 62. ISBN 978-80-558-0701-0.
Ohlas:[4] ŽIAKOVÁ, E., ŠLOSÁR, D., FABIAN, A. et al. Zmysel života adolescentov. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 169. ISBN 978-80-8152-187-4.
Ohlas:[4] RUSNÁKOVÁ, Alena. Psycho-sociálne aspekty aktívnej participácie seniorov a senioriek v komunitnom hudobnom umení - prípad speváckeho zboru Young@Heart Chorus. In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 158. ISBN 978-80-555-1205-1.
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Subjektívne vnímanie ekonomickej situácie seniormi. In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 244. ISBN 978-80-555-1205-1.
Ohlas:[4] LEVICKÁ, J., LEVICKÁ, K. Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, s. 176. ISBN 978-80-8082-942-1.
Ohlas:[3] KAMANOVÁ, I., TOKOVSKÁ, M. Aktivizácia seniorov s ochorením demencie : výskum v Banskobystrickom samosprávnom kraji na Slovensku. Brno : Librix.eu, 2014, s. 118. ISBN 978-80-263-0870-6.
Ohlas:[3] VETEŠKA, J., SALIVAROVÁ, J. Komparativní analýza přístupů k edukaci a aktivizaci seniorů. In Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávaní dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku, ISSN 1804-1698. 2014, roč. 6, č. 2, s. 19.
Ohlas:[3] IVANČÍKOVÁ, Monika. Kvalita života seniorov žijúcich v rezidenciálnych podmienkach. In Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávaní dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku, ISSN 1804-1698. 2014, roč. 6, č. 2, s. 46.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Inštitucionalizácia a profesionalizácia seniorskej edukácie v Slovenskej republike. In Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávaní dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku, ISSN 1804-1698. 2014, roč. 6, č. 2, s. 28.
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky. Praha : Portál, 2016, s. 265. ISBN 978-80-262-1026-9.
Ohlas:[4] ZÁKUTNÁ, Anna. Názory evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku na ich neuplatnenie na trhu práce. In Prohuman : odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2013 [cit. 2017-02-09], 21. október. Dostupný na internete <http://www.prohuman.sk/socialna-praca/nazory-evidovanych-nezamestnanych-zien-po-50-roku-veku-na-ich-neuplatnenie-na-trhu-prace>
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika. Praha : Česká andragogická společnost, 2017, s. 124. ISBN 978-80-905460-7-3.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Place of senior education in the system of life-long learning. In Teaching and learning. Užice : University of Kragujevac, 2012, s. 254. ISBN 978-86-6191-008-1.
Ohlas:[4] RUSNÁKOVÁ, Alena. Hudba v sociálnej práci so staršími ľuďmi. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 81. ISBN 978-80-555-1914-2.
Ohlas:[3] LACHYTOVÁ, Lenka. Kvalita života staršieho človeka. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2008, no. 2, s. 75, 81.
Ohlas:[4] IVANČÍKOVÁ, Monika. Biografický koncept starostlivosti o seniorov ako prevencia ageizmu a súčasť prípravy na starnutie. In Školská sociálna práca, ISSN 2453-7543. 2019, vol. 5, no. 2, s. 44.