Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Krško Jaromír (33%)
Autor:Imrichová Mária (33%)
Autor:Odaloš Pavol (33%)
Názov:Sociálny kontext onymie
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006
Rozsah:130 s.
ISBN:80-8083-195-5
Ohlas:[3] HLUBINKOVÁ, Zuzana. K některým typům názvů brněnských restaurací. In Čeština doma a ve světě. 2007, roč. 15, č. 3-4, s. 144.
Ohlas:[6] GREGORCOVÁ, Zuzana. Sociálny kontext onymie. In Slovo o slove [15] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 334-336. ISBN 978-80-8068-972-8.
Ohlas:[3] BAUKO, János. A Szlovák névtudomány múltja és jelene. In Névtani Értesítő, ISSN 0139-2190. 2008, évf. 30, ól. 192.
Ohlas:[5] ŠTEPÁN, J. et al. Slovenská piblikace o vlastních jménech ve společenské komunikaci. In Acta Onomastica. Ročník 48. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007, s. 261-262.
Ohlas:[4] ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra. Proměny české a slovenské urbanonymie. In Lexika slovenskej onymie : zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie,Trnava 12.-14.9.2007. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 184. ISBN 978-80-224-1126-4.
Ohlas:[4] GARANČOVSKÁ, Lenka. Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In Varia XX : zborník príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26.11.2010). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 152. ISBN 978-80-970561-3-1.
Ohlas:[3] BAUKO, János. Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť : Magyar Nyelvtudományi Társaság és az elte BTK, 2019 [cit. 2020-02-12], s. 204. ISBN 978-963-489-109-3. Dostupný na internete <http://real.mtak.hu/99620/1/08_MN%C3%89_Bauko_Tars_es_nevhaszn_v6_korr_final_190704.pdf>
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Onymická a deonymická nominácia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2018, s. 27, 168. ISBN 978-80-555-2119-0.