Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Pokusy o vizuálnu podobu básne v 90. rokoch : (aspekt hrový, významový, výtvarný)
Zdroj:K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2006
Lokácia:S. 321-332
ISBN:80-8068-463-4
Ohlas:[5] MACHALA, L. K některým současným aktivitám prešovské literární vědy. In Aktuální slovakistika : brněnské texty k slovakistice VII. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 118.