Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ježek Václav (100%)
Názov:Byzantská paideia - vzdělávání v Byzancii (Byzantská kultura)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006
Rozsah:220 s.
ISBN:80-8068-535-5
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 252. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[5] MILKO, Pavel. Byzantská paideia - vzdělávání v Byzancii (Byzantská kultura). In Parrésia : revue pro východní křesťanství, ISSN 1802-8209. 2007, č. 1, s. 293-294.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Niektoré momenty efektívnej komunikácie v sociálnom poradenstve - patristické reflexie. In Pravoslávny teologický zborník XXXVIII (23) -2012. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 175. ISBN 978-80-555-0578-7.
Ohlas:[3] NEUPAUER, Eduard. Filosofie v Byzancii. Dvě metodologické studie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 97. ISBN 978-80-261-0088-1.
Ohlas:[4] BRODŇANSKÁ, Erika. Alúzie v básňach Gregora z Nazianzu quae spectant ad alios. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2010 [cit. 2013-08-20], roč. 1, č. 2. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/2_2010/brodnanska.pdf>
Ohlas:[4] TAKÁČOVÁ, Lucia. Význam misie Konštantína-Cyrila a Metoda pre hudobnú kultúru Slovanov. Príspevok k otázkam progresu a kontinuity v byzantskej hudbe. In Byzantino slovaca (IV). Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria, 2012, s. 107, 108. ISBN 978-80-8127-070-3.
Ohlas:[4] TAKÁČOVÁ, Lucia. Význam misie Konštantína-Cyrila a Metoda pre hudobnú kultúru Slovanov. Príspevok k otázkam progresu a kontinuity v byzantskej hudbe. In Byzantinoslovaca IV. Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria, 2012, s. 107, 108. ISBN 978-80-8127-070-3.
Ohlas:[3] NYKL, Hanuš. Náboženství v ruské kultuře. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, s. 335. ISBN 978-80-7465-078-9.
Ohlas:[4] ŠAFIN, Ján. Teológia a jej štatút v dejinách. In Univerzita v kontexte zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 281. ISBN 978-80-555-1279-2.
Ohlas:[4] ŽEŇUCH, Peter et al. Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2019, s. 161. ISBN 978-80-89489-38-1.