Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hrehovčík Teodor (100%)
Názov:Prekladateľské minimum
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iris, 2006
Rozsah:113 s.
ISBN:80-89256-02-3
Ohlas:[4] GROMOVÁ, Edita. Vzťah teórie a didaktiky prekladu a tlmočenia. In Philologica LXV. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 251. ISBN 978-80-223-2894-4.
Ohlas:[4] CIPRIANOVÁ, Elena. Metaphor in translation. In Topics in linguistics : interface between pragmatics and other linguistic disciplines, ISSN 1337-7590. 2009, iss. 4, s. 15.
Ohlas:[4] CHOMOVÁ, Oľga. Postavenie tlmočníla v kontexte súčasnej ukrajinsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. In Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie : všeobecná translatológia, odborný preklad, tlmočenie a didaktika translatológie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 141. ISBN 978-80-555-0783-5.
Ohlas:[4] CSACHOVÁ, Stela. "Lost in Translation”: k prekladom slovenských geoným do anglického jazyka. In Geografia cassovensis, ISSN 1337-6748. 2013, roč. 7, č. 2, s. 11.