Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Pirohová Ivana (100%)
Názov:Diagnostika v teórii a praxi edukácie dospelých
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2006
Rozsah:120 s.
ISBN:80-969419-4-1
Ohlas:[6] MATULAYOVÁ, Tatiana. Diagnostika v teórii a praxi. In Vzdelávanie dospelých. 2006, roč. 11, č. 3, s. 94-96.
Ohlas:[3] BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Jak psát "distančně". 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 120.
Ohlas:[4] TOKÁROVÁ, Anna. Poznámky k teórii ľudského potenciálu a niektorým nevyužívaným zdrojom jeho skrytého bohatstva. In Ivana (ed.) Pirohová : Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 112. ISBN 978-80-8068-634-5.
Ohlas:[4] ŠOLTISOVÁ SEMEŠIOVÁ, Martina. K andragogickým aspektom rozvoja telesnej kultúry seniorov. In Ivana (ed.) Pirohová : Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 223. ISBN 978-80-8068-634-5.
Ohlas:[4] LUKÁČ, M., LUKÁČOVÁ, S. Rómovia a učia sa sa spoločnosť. In Ivana (ed.) Pirohová : Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 232. ISBN 978-80-8068-634-5.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. Dimenzia výchovy mimo vyučovania. In Problematika voľného času detí a mládeže : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 73. ISBN 978-80-8068-643-7.
Ohlas:[4] LUKÁČ, M., LUKÁČOVÁ, S. Rómovia a učiaca sa spoločnosť. In Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých, ISSN 1335-2350. 2006, roč. 11, č. 3, s. 18.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Nitra : EFETA, 2008, s. 122. ISBN 978-80-89245-08-6.
Ohlas:[4] BRUTOVSKÁ, Gizela. Evaluácia ako inovatívny nástroj hodnotenia verejných politík (odborné poradenské služby - aplikácia evaluačného prístupu). In Inovácie v sociálnych a verejných politikách : problémy konceptualizácie a nových nástrojov. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, s. 126. ISBN 978-80-223-3043-5.
Ohlas:[3] LUKÁČ, Marek. Vzdelanie ako integrujúci činiteľ sociálne vylúčených skupín obyvateľstva. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 188. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[3] BEDNAŘÍKOVÁ, I. Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013, s. 128. ISBN 978-80-244-3795-8.
Ohlas:[3] MATULČÍK, Július. K niektorým otázkam andragogickej diagnostiky diagnostiky a hodnotenia v edukácii dospelých. In Vzdělávání dospělých - příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha : Educa Service, 2013, s. 92. ISBN 978-80-87306-12-3.
Ohlas:[3] MATULČÍK, Július. Od pedagogiky dospelých k andragogike. In Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávaní dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku, ISSN 1804-1698. 2009, roč. 1, č. 1, s. 33.
Ohlas:[4] MATULČÍK, Július. Diagnostika a hodnotenie v edukácii dospelých. In Acta andragogica I. Bratislava : Gerlach Print, 2008, s. 100. ISBN 978-80-89142-14-9.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Sociálny andragóg v systéme sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov v rezidenciálnych podmienkach. In Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 92. ISBN 978-80-248-2327-0.
Ohlas:[3] ZIMERMANOVÁ, Monika. Edukácia seniorov - jej východiská, súvislosti a determinanty. In Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 248. ISBN 978-80-248-2327-0.
Ohlas:[4] PORUBSKÁ, G., HATÁR, C. Kapitoly z andragogiky pre pomáhajúce profesie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 51. ISBN 978-80-8094-597-8.
Ohlas:[3] MATULČÍK, Július. K niektorým otázkam hodnotenia vzdelávania dospelých. In AEDUCA 2006 [CD-ROM]. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 978-80-244-1729-5.
Ohlas:[5] LENHARDTOVÁ, Martina. Diagnostika v teórii a praxi edukácie dospelých. In Sociální práce = Sociálna práca : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, ISSN 1213-6204. 2008, roč. 8, č. 3, s. 119-120.
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospélých. Praha : Portál, 2016, s. 293. ISBN 978-80-262-1026-9.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Sociálony andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Nitra : UKF, 2016, s. 70. ISBN 978-80-558-0988-5.
Ohlas:[1] BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Tutor a jeho role v dištančním vzdělávání a v e-learningu. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013, 1-137. ISBN 978-80-244-3795-8.