Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kačmárová Alena (100%)
Názov:On conveying strong judgments in conversational English
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006
Rozsah:153 s.
ISBN:80-8068-505-3
Ohlas:[6] KÖRTVÉLYESSY, Lívia. Vyjadrenie emócií v konverzačnej angličtine. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 315-316. ISBN 80-8068-491-X.
Ohlas:[5] DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On conveying strong judgments in conversational English. In Discourse and interaction. 2008, vol. 1, no. 2, p. 127-128.
Ohlas:[5] WALKOVÁ, Milada. On conveying strong judgments in conversational English (book review). In Philologica.net : an online journal of modern philology [on-line], ISSN 1214-5505. 2008 [cit. 2012-02-03 ]. Dostupný na internete <http://philologica.net/studia/20080515130000.htm>
Ohlas:[3] DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Some functions of self-reference in diplomatic addresses. In Discourse and interaction, ISSN 1802-9930. 2008, vol. 1, iss. 1, s. 22.
Ohlas:[3] WALKOVÁ, Milada. The aspectual function of particles in phrasal verbs. [1. vyd.]. Groningen : University of Groningen, 2013, s. 192. ISBN 978-90-367-6298-4.
Ohlas:[1] BILÁ, Magdaléna. A comparative analysis of silent pauses and rate of articulation in the discourse of sitcom. In Discourse and interaction, ISSN 1802-9930. 2014, vol. 7, no. 1, s. 5-17.
Ohlas:[4] DŽAMBOVÁ, Anna. Fónicko-funkčná charakteristika suprasegmentálnych javov. Pauza - dôraz - melódia. 1. vyd. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Košice, 2013, s. 110. ISBN 978-80-8152-066-2.
Ohlas:[4] DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Some aspects of politeness in public speaking. In Topics in linguistics : politeness and interaction, ISSN 3836-2007. 2007, no. 1, s. 34.