Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Edukačnými hrami poznávame svet
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2006
Rozsah:219 s.
ISBN:80-8068-514-2
Ohlas:[6] HAJDÚKOVÁ, Viera. Edukačnými hrami poznávame svet. In Predškolská výchova. 2007, roč. 61, č. 6, s. 42-43.
Ohlas:[6] GUZIOVÁ, Katarína. Poznávame svet. In Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní. 2007, roč. 55, č. 6, s. 13.
Ohlas:[3] ZELINOVÁ, Milota. Hry pro rozvoj emocí a komunikace : koncepce a model tvorivě humanistické výchovy. Praha : Portál, 2007, s. 139.
Ohlas:[4] HAJDÚKOVÁ, Viera et al. Manažment materskej školy 1 : praktická príručka pri riadení zamestnancov, pedagogického procesu a správy materskej školy. [1. vyd.]. Bratislava : Josef Raabe Slovensko , [2007], s. D 2.2/10.
Ohlas:[3] ŠIMČÍK, Daniel. Hypermédium v hudobnej výchove detí mladšieho školského veku. In Jezyk wspólczesnej pedagogiki : czesc 2. Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2008, s. 66. ISBN 978-83-923928-3-5.
Ohlas:[4] HRBÁĽOVÁ, Beáta. Netradičné využitie téglika ako hračky. In Predškolská výchova. 2007, roč. 62, č. 2, s. 41.
Ohlas:[5] BURKOVIČOVÁ, Radmila. Edukačnými hrami poznávame svet. In Učitelské listy : we o změnách a vzdělávání [online]. Praha : Agentura STROM, 2008 [cit. 2008-12-01]. Dostupný na internete <http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=103395&CAI=2168&EXPS=%22PODHAJECKA*%22>
Ohlas:[4] FABÍKOVÁ, A., MIŇOVÁ, M. Rozvíjajúci program emocionálnej inteligencie. Každý máme svoju hviezdu na nebi. 1. vyd. Prešov : Rokus, 2008, s. 119. ISBN 978-80-89055-84-5.
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Rozvíjanie tvorivých schopností dieťaťa prostredníctvom zhotovenia pracovného námetu. In Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 222. ISBN 978-80-555-0006-5.
Ohlas:[4] GALEŠTOKOVÁ, Jana. Základné východiská štátneho vzdelávacieho programu v interakcii s edukačným procesom v materskej škole. In Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 122. ISBN 978-80-555-0006-5.
Ohlas:[4] GALEŠTOKOVÁ, Jana. Tvorba učebných osnov v materskej škole. In Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy : zborník príspevkov z odborno-pedagogickej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 173. ISBN 978-80-555-0007-2.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Monika. Škola v prírode. Áno, alebo nie?. In Pedagogika voľného času - teória a prax : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 25.-26. októbra 2007 pri príležitosti 15. výročia obnovenia pôsobnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty TU. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2008, s. 229. ISBN 978-80-8082-171-5.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Rómska identita (romipen) v rómskych rozprávkach (paramisa). [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 126. ISBN 978-80-555-0168-0.
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Vymedzenie schopností, vedomostí, zručností a postojov ako základu kľúčových kompetencií v programových dokumentoch v histórii materských škôl v Československej a v Slovenskej republike. In Materská škola a svet okolo nás : zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Ružmoberok : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2010, s. 72. ISBN 978-80-970391-0-3.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 135. ISBN 978-80-8068-955-1.
Ohlas:[4] DOUŠKOVÁ, A., GENDIAROVÁ, M. Edukačná aktivita ako prostriedok učenia sa dieťaťa a učiteľovho vyučovania. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2011, roč. 65, č. 5, s. 9.
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Ešte raz o predprimárnom vzdelávaní. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2011, roč. 65, č. 6, s. 16.
Ohlas:[4] BIRNSTEINOVÁ, Svetlana. Z projektu pre materské školy o empatiii k ľuďom so zdravotným postihnutím. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2011, roč. 15, č. 3-4, s. 38.
Ohlas:[4] LIPNICKÁ, Milena. Hra ako prostriedok poznávania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 310. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] BALÁŽOVÁ, Oľga. Dramaticko-hudobná hra . In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 611. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] BALÁŽOVÁ, Oľga. Dramaticko-hudobná hra O princeznej Nudimile. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 535. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] MINČÁKOVÁ, Gabriela. Hra v procese oboznamovania detí s cudzím jazykom. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 578. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] UHRINOVÁ, Miriam. Vybrané didaktické aspekty prírodovedného vzdelávania v materskej škole. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s. 90. ISBN 978-80-8084-786-9.
Ohlas:[4] VANČOVÁ, Alica. K problematike špeciálnopedagogických untervenčných možností zameraných na deti s mentálnym postihnutím a autizmom predškolského veku. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : IRIS, vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2012, s. 345. ISBN 978-80-89256-94-5.
Ohlas:[4] SOBOTOVÁ, Jarmila et al. Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine. Púchov : Montanex, 2013, s. 259. ISBN 978-80-7225-386-7.
Ohlas:[4] LUXOVÁ, Sylvia. Veľké upratovanie. In Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho vzdelávania : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 159. ISBN 978-80-555-0468-1.
Ohlas:[4] KOCHOVÁ, Hedviga. Škola hrou a digitálne technológie. In Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 420. výročia narodenia Jana Amosa Komenského ... Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 203. ISBN 978-80-555-1023-1.
Ohlas:[4] DUDINSKÝ, V., FERENCOVÁ, J., ŠUŤÁKOVÁ, V. Občianske kompetencie a ich rozvoj u žiakov stredných škôl. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 152. ISBN 978-80-555-1020-0.
Ohlas:[4] PETROVÁ, Zuzana. Smerovanie všeobecno-didaktickej prípravy vo vzdelávaní učiteliek MŠ. In Prax v učiteľskom vzdelávaní. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, s. 55. ISBN 978-80-8082-699-4.
Ohlas:[4] KALINOVÁ, Mária. Zdravotná edukácia u detí predprimárneho vzdelávania. In Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 203. ISBN 978-80-555-0998-3.
Ohlas:[4] ŽOLNOVÁ, Jarmila. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014, s. 129. ISBN 978-80-555-1127-6.
Ohlas:[4] PALESCHOVÁ, J. Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 54. ISBN 978-80-8052-675-7.
Ohlas:[4] IVANČOVÁ, Hildegarda. Rastieme zdravo. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015, s. 19. ISBN 978-80-565-1135-0.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, R., ŽOLNOVÁ, J. Reziliencia detí s problémovým správaním v materskej škole. In Študent na ceste k praxi IV : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015 [cit. 2018-03-01], s. 176. ISBN 978-80-555-1353-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova3>
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Možnosti využitia obsahu vzdelávacej oblasti človek a svet práce pre predprimárne vzdelávanie v rozvoji osobnosti dieťaťa z pohľadu učiteľa technických predmetov. In Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja v materských školách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie 5.-6. október 2015, Prešov. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 181. ISBN 978-80-555-1545-8.
Ohlas:[3] ŽOLNOVÁ, Jarmila. Diagnostické kompetencie pedagóga v triede so žiakom poruchou pozornosti a hyperaktivitou. In Annales Paedagogicae Nova Sandes - Presoves IV. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2011, s. 120. ISBN 978-83-63196-09-7.
Ohlas:[4] GUZIOVÁ, Katarína. Skúmanie rozvíjajúcich sa kompetencií detí vo veku od dvoch do piatich rokov. In Predprimárna edukácia v kontexte celoživotného vzdelávania : zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica 28.-29. september 2007. Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 27. ISBN 978-80-8041-520-4.
Ohlas:[4] STUPÁK, Bohuslav. Pohyb a telovýchovné aktivity ako prostriedok upevňovania zdravia detí. In Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014, s. 103. ISBN 978-80-555-1168-9.
Ohlas:[4] GRIGEĽOVÁ, I., LACOVÁ, E., MARKOVÁ, V. et al. Plánovanie jazykovej a komunikačnej podoblasti. In Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času : zborník z odborno-pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011, s. 239. ISBN 978-80-555-0385-1.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Detská rómska literárna postava z pohľadu prežívania pocitu krivdy a nespravodlivosti v emocionálnej výchove. In Vzdelávanie a spoločnosť V. : medzinárodný nekonferenčný zborník [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020 [cit. 2020-06-16], s. 300. ISBN 978-80-555-2438-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14/subor/978055524382.pdf>
Ohlas:[3] SUCHÁNKOVÁ, Eliška. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha : Portál, s. r. o., 2014, s. 180. ISBN 978-80-262-0698-9.