Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Belej Michal (30%)
Autor:Junger Ján (30%)
Autor:Bebčáková Viera (1%)
Autor:Brtková Mirianna (3%)
Autor:Boržíková Iveta (1%)
Autor:Gregor Martin (1%)
Autor:Klaček Tibor (1%)
Autor:Lafko Vincent (1%)
Autor:Lenková Rút (2%)
Autor:Leitmann Štefan (1%)
Autor:Maľcovský Juraj (4%)
Autor:Mihalčín Juraj (1%)
Autor:Mikuš Milan (4%)
Autor:Paučír Ľubomír (1%)
Autor:Perečinská Květoslava (4%)
Autor:Rubická Jaroslava (1%)
Autor:Skladaný Juraj (4%)
Autor:Vojčík Marián (4%)
Autor:Slančová Terézia (1%)
Autor:Šotkovská Věra (1%)
Autor:Rešetár Jozef (4%)
Názov:Motorické testy koordinačných schopností
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta športu, 2006
Rozsah:177 s.
ISBN:80-8068-500-2
Ohlas:[4] KALINKOVÁ, M., KONÁRKOVÁ, I., ŠIMONEK, J. et al. Úroveň základných koordinačných schopností u mladých hádzanárok v Šali. In Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia [CD-ROM]. Nitra : University of Constantine the Philosopher in Nitra, 2007, s. 287.
Ohlas:[4] VOJČÍK, Marián. Identifikácia testov koordinačných schopností v basketbale. In Zborník prác z 12. vedecko-pedagogickej konferencie Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 17.
Ohlas:[4] MOROŠČÁK, Jozef. Úroveň koordinačných schopností aktívnych a neaktívnych senioriek. In Zborník vedeckých prác ŠVOČ z celoštátnej konferencie konanej 7.5.2008 na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2008, s. 189. ISBN 978-80-227-2905-5.
Ohlas:[3] RUŽBARSKÁ, I., TUREK, M. Physical fitness of students in the emergency medical care study programme. In 5th International scientific conference on kinesiology : kinesiology research trends and applications : proceedings book : Zagreb, Croatia, September 10-14, 2008. Zagreb : Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2008, p. 545. ISBN 978-953-6378-79-1.
Ohlas:[4] ŠIMONEK, Jaromír. Futbal : rozvoj koordinačných schopností. 1. vyd. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009, s. 86. ISBN 978-80-89197-99-9.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Rozvoj koordinačných schopností detí. 1. vyd. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009, s. 75. ISBN 978-80-8068-967-4.
Ohlas:[4] LABUDOVÁ, J., NEMČEK, D., KRAČEK, S. . Pohybová koordinácia v každom veku. In Pohybová koordinácia v každom veku. Bratislava : Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, 2009, s. 41. ISBN 978-80-8113-005-2.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Vplyv netradičných pohybových hier a cvičení na rozvoj reakčnej schopnosti 7-10 ročných detí. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis, ISSN 1732-7156. 2009, vol. 3, supl. 3, s. 37.
Ohlas:[3] BENČURIKOVÁ, Ľubomíra. Dynamická rovnováha vo vode v súvislosti s plaveckými zručnosťami u detí predškolského veku. In Studia sportiva, ISSN 1802-7679. 2009, roč. 3, č. 2, s. 30.
Ohlas:[4] JELÍNKOVÁ, Ingrid. Plavecká príprava ako mspôsob rozvoja motoriky u 5-6 ročných detí. In Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 248. ISBN 978-80-555-0208-3.
Ohlas:[4] HORVÁTH, R., BERNASOVSKÁ, J., BORŽÍKOVÁ, I. et al. Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 140. ISBN 978-80-555-0270-0.
Ohlas:[4] JELÍNKOVÁ, Ingrid. Plavecká príprava ako spôsob rozvoja motoriky u 5-6 ročných detí. In Zborník : 1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách ... [online]. Prešov : Mestský úrad v Prešove, 2010 [it. 2011-04-01], s. 108. Dostupný na internete <http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=84>
Ohlas:[4] MAĽCOVSKÁ, I., RUBICKÁ, J. Aerobika ako prostriedok rozvoja rytmických schopností vysokoškoláčok. In Zborník z celoslovenského kola ŠVK s medzinárodnou účasťou vo vedách o športe [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 98. ISBN 978-80-555-0382-0.
Ohlas:[4] GECIOVÁ, M., ŠELINGEROVÁ, M. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť športujúcich a nešportujúcich žiakov. In Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ISSN 1335-2245. 2012, roč. 22, č. 2, s. 13.
Ohlas:[4] VANDERKA, M., GRIAČOVÁ, J., LONGOVÁ, K. Reliabilita vybraných testov koordinačných schopností. In Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ISSN 1335-2245. 2012, roč. 22, č. 2, s. 41.
Ohlas:[4] RUBICKÁ, J., SUKUBOVÁ, P. Rozvoj vybraných koordinančých schopností netradičnými športovými hrami v basketbale detí a mládeže. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2012, s. 196. ISBN 978-80-555-0617-3.
Ohlas:[4] RUŽBARSKÁ, I., TUREK, M. Koordinačné schopnosti v profesii zdravotníckeho záchranára. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2012, s. 201. ISBN 978-80-555-0617-3.
Ohlas:[4] LENKOVÁ, Rút. Intersexuálne rozdiely v úrovni rozvoja koordinačných rytmických schopností 21 ročných probandov. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2012, s. 110. ISBN 978-80-555-0617-3.
Ohlas:[4] PEREČINSKÁ, K., MAJHEROVÁ, M., SEGEDYOVÁ, A. Všeobecná pohybová výkonnosť športujúcich študentiek adolescentného veku a ranej dospelosti. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2013, s. 127. ISBN 978-80-555-0851-1.
Ohlas:[4] HORBACZ, A., PEREČINSKÁ, K. Všeobecná pohybová výkonnosť športujúcej mládeže staršieho školského veku. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [2014-04-30], s. 165. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>
Ohlas:[4] TUREK, M., RUŽBARSKÁ, I. Profesia zdravotníckeho záchranára v reflexii motorickej výkonnosti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2013, s. 85. ISBN 978-80-555-0757-6.
Ohlas:[4] KOKINDA, M., TUREK, M. Hodnotenie intenzity a objemu herného zaťaženia vo futbale. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2013, s. 75. ISBN 978-80-555-0851-1.
Ohlas:[4] LENKOVÁ, Rút. Aerobik ako edukačný model stimulácie rytmických schopností futbalistov. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2013, s. 87. ISBN 978-80-555-0851-1.
Ohlas:[4] BORŽÍKOVÁ, Iveta. Pohybová učenlivosť 9-10 ročných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2014, s. 10. ISBN 978-80-555-1214-3.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, E., MAJHEROVÁ, M. Rozvoj rytmickej schopnosti a korekcia porúch správania integrovaných detí mladšieho školského veku vplyvom netradičných pohybových hier. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2014, s. 31. ISBN 978-80-555-1214-3.
Ohlas:[4] PEREČINSKÁ, Květoslava. Pohybová a funkčná výkonnosť študentov Fakulty športu Prešovskej univerzity. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2014, s. 112. ISBN 978-80-555-1214-3.