Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ološtiak Martin (75%)
Autor:Bilá Magdaléna (20%)
Autor:Timková Renáta (5%)
Názov:Slovník anglických vlastných mien v slovenčine
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykové vydavateľstvo Kniha-spoločník, 2006
Rozsah:265 s.
ISBN:80-8814-47-2
Ohlas:[6] ONDREJOVIČ, Slavomír. Dobrá správa od lingvistov. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. 2006, roč. 16, č. 20, s. 5.
Ohlas:[6] BOSÁK, Ján. Krok za krokom : o slovenčine trochu inak. In Rodina a škola. 2007, roč. 55, č. 4, s. 4.
Ohlas:[6] B., J. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. In Jazykovedný časopis. 2007, eoč. 58, č. 1, s. 36.
Ohlas:[6] GAVURA, Ján. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru. 2007, roč. 43, č. 2, s. 158.
Ohlas:[4] POVAŽAJ, Matej. O skloňovaní slova aids. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. 2007, roč. 41, č. 2, s. 96.
Ohlas:[6] BÖHMEROVÁ, Ada. K problematike preberania anglických vlastných mien do slovenčiny. Úvahy nad novým slovníkom. In Jazykovedný časopis. 2007, roč. 58, č. 2, s. 117-132.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Nový deklinačný systém slovenských substantív. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 327. ISBN 80-8068-550-9.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické etudy. Bratislava : Veda, 2008, s. 285. ISBN 978-80-224-0994-0.
Ohlas:[3] BAUKO, János. A szlovák névtudomány múltja és jelene. In Névtani értesítő, ISSN 0139-2190. 2008, sz. 30, ól. 193.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Slovenská výslovnosť a jej kodifikácia. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2009, roč. 74, č. 4, s. 230.
Ohlas:[4] WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Kto potrebuje governance?. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2009, roč. 74, č. 5, s. 320.
Ohlas:[5] ZEMAN, Jiří. Anglická propria v slovenštine. In Češtinár : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatúry Univerzity Hradec Králové, ISSN 1211-6874. 2009, roč. 20, č. 1, s. 26-30.
Ohlas:[4] WACHTARCZYKOVÁ, Jana. November s Walesom. S kým prosím?. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2010, roč. 75, č. 6, s. 408.
Ohlas:[4] BÖHMEROVÁ, Ada. Blending as lexical amalgamation and its onomatological and lexicographical status in English and in Slovak. Bratislava : ŠEVT, a. s. Bratislava, 2010, s. 151. ISBN 978-80-8106-032-8.
Ohlas:[4] MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža?. Nitra : ENIGMA PUBLISHING, s.r.o., 2009, s. 320. ISBN 978-80-89132-82-9.
Ohlas:[4] RIPKA, I., IMRICHOVÁ, M. Kapitoly z lexikológie a lexikografie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 212. ISBN 978-80-555-0327-1.
Ohlas:[5] SOJKA, Pavel. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. In Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců, ISSN 1212-5326. 2010, roč. 47, č. 3-4, s. 133-136.
Ohlas:[4] DUDOK, Miroslav. Aktualizácia cudzích slov v medzijazykovej komunikácii. In Jazykoveda v pohybe. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2012, s. 272. ISBN 978-80-223-3276-7.
Ohlas:[4] BÖHMEROVÁ, Ada. Zjavné i menej zjavné komunikačné prieniky anglických nadslovných javov a štruktúr do súčasnej slovenčiny. In Jazykoveda v pohybe. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2012, s. 290. ISBN 978-80-223-3276-7.
Ohlas:[2] SEHNAL, Roman. Dynamika prieniku anglicizmov do taliančiny: boj Dávida s Goliášom. In Jazykovedný časopis, ISSN 1337-6853. 2012, roč. 63, č. 1, s. 81.
Ohlas:[4] BÁZLIK, M., MIŠKOVIČOVÁ, J. Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, spol. s r.o., 2012, s. 199. ISBN 978-80-8078-447-8.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava. Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2014-05-09], s. 192. ISBN 978-80-555-0618-0. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gavurova1>
Ohlas:[4] BÁZLIK, M., MIŠKOVIČOVÁ, J. Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 2012, s. 199. ISBN 978-80-8078-447-8.
Ohlas:[2] JAROŠOVÁ, A., BENKO, V., CHOCHOLOVÁ, B. et al. Živé portrétovanie slovenského slova v slovníku ako úloha oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie JÚLŠ SAV. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 6, s. 333.
Ohlas:[3] BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. (Morfematika, slovotvorba). 2. dopl. a zm. vyd. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2013, s. 77.
Ohlas:[4] SEKVENT, Karel. Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtině II. Výslovnost. Skloňování. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2014-10-14], roč. 4, č. 13. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo13.html>
Ohlas:[4] SEKVENT, Karel. Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtině I. Obecně. Úzus. Kodifikace. Pravopis. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2014-10-14], roč. 3, č. 12. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo12.html>
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Niekoľko poznámok o projekte Slovenský jazyk z prvej ruky. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 430. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[1] DUBEDA, T., HAVLÍK, M., JILKOVA, L. et al. Loanwords and foreign proper names in Czech: A phonologist´s view. In Language use and linguistic structure. Olomouc : Palackého univerzita, 2014, s. 313-321. ISBN 978-80-244-4059-0.
Ohlas:[3] DUDOK, Miroslav M. Leksička aktualizacija i ksendodiskurz. In Leksika-gramatika-diskurz. Novi Sad : Filozofski fakultet univerzizeta u Novom Sadu, 2013, s. 139. ISBN 978-86-6065-193-0.
Ohlas:[4] PAULEOVÁ, Milada. Slovenčina vo výučbe translatológie. In Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014, s. 151. ISBN 978-80-225-3905-0.
Ohlas:[4] BÖHMEROVÁ, Hana. Udomácnení hostia? Nahliadnutie do prítomnosti anglicizmov a dynamiky ich vpylvu na jazykové roviny súčasnej slovenčiny. In Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Bratislava : Veda, 2015, s. 312. ISBN 978-80-224-1181-3.
Ohlas:[4] Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava : Lingea, 2014, s. 8. ISBN 978-80-8145-017-4.
Ohlas:[4] JAROŠOVÁ, Alexandra. Slovo v slovníku z pohľadu času a normy. Bratislava : Veda, 2015, s. 136. ISBN 978-80-224-1486-9.
Ohlas:[4] RAČÁKOVÁ, Anita. Poľské vlastné mená a slovenská jazyková prax. In Jezyki slowianskie w procesie przemian. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, s. 151. ISBN 978-80-557-1056-3.