Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belejkanič Imrich (100%)
Názov:Pravoslávne dogmatické bohoslovie II
Vydavateľské údaje:Košice : UPJŠ, 1996
Rozsah:222 s.
ISBN:80-7097-314-2
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Proroci : pojem a poslanie prorokov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 149. ISBN 80-8068-432-4.
Ohlas:[3] BAUDIŠOVÁ, Jana. Učení o svaté Boží Trojici. In Hlas pravoslaví. 2008, roč. 63, č. 6, s. 18.
Ohlas:[4] ČERNÝ, Maroš. Postoj Jána Zlatoústeho k zármutku. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2007, roč. 2, č. 1, s. 90.
Ohlas:[4] RUDAČKOVÁ, Jana. Starnutie populácie a starostlivosť o gerontov z pohľadu štátu, medicíny a Cirkvi. In Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v Prešove [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 74. ISBN 978-80-555-0076-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak3/index.html>
Ohlas:[3] ŽUPINA, Miroslav. Problematika manželského života v dnešnej spoločnosti. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 141. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 120. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[3] HANGONI, T., GERKA, M. Človek - práca - nezamestnanosť. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 141. ISBN 978-83-928613-2-4.