Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Prídavková Alena (100%)
Názov:Rozvíjanie matematických schopností a výchova matematických talentov na základných školách [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2006
Rozsah:125 s.
ISBN:80-8068-447-2
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PF/Pridavkova1/index.htm
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Úvod do štúdia matematiky. 2. preprac. vyd. Prešov : Peter Cirjak - Essox, 2007, s. 147.
Ohlas:[4] VAŠUTOVÁ, Anna. Nadaný žiak a jeho"miesto" v bežnej triede. In Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, s. 226. ISBN 978-80-8083-742-6.
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Vybrané kapitoly z matematiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 149. ISBN 978-80-555-0609-8.
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, I., ŠTUCKOVÁ, D. Tvorivosť v prírodovednej a technickej edukácii. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 20.-21. september 2012 [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 304. ISBN 978-80-555-0664-7.
Ohlas:[3] MOKRIŠ, Marek. Hexaéder v umení, reálnom živote a v školskej matematike. In Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2012, s. 74. ISBN 978-83-63196-30-1.
Ohlas:[3] MACHŮ, E., KOČVAROVÁ, I. et al. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, s. 118. ISBN 978-80-7454-316-6.
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Vybrané kapitoly z matematiky. 2. upr. vyd. Prešov : Prešovská univezita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014, s. 148. ISBN 978-80-555-1095-8.
Ohlas:[3] KOJNOKOVÁ, Jana. Rozvíjanie matematických schopností intelektovo nadaných žiakov v primárnom stupni vzdelávania. In Juvenilia Paedagogica 2015 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.2.2015 [CD-ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2015, s. 105. ISBN 978-80-8082-839-4.
Ohlas:[3] PACHOLÍK, V., LIPNICKÁ, M., MACHŮ, E. Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2015, s. 157. ISBN 978-80-7454-566-5.