Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literárne dedičstvo a rozprávka naopak
Zdroj:Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
Lokácia:Roč. 1, č. 2 (1996), s. 3-9
ISSN:1211-3484
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav. Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v současném českém kontextu (1993-2003). In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Prešova 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 10.
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav. Slovenská reflexe literatury pro děti v českém kontextu (1993-2003). In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. 2006, roč. 13, č. 1, s. 24.