Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Beisetzer Peter (100%)
Názov:Samostatná práca edukanta a počítač
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005
Rozsah:107 s.
ISBN:80-8068-428-6
Ohlas:[4] BURGEROVÁ, Jana. Učiteľ, kompetencie a metodika e-learningu. In eLearn 2006 : zborník príspevkov. Žilina : Žilinská univerzita, 2006, s. 32.
Ohlas:[3] HREHOVÁ, Stella. Možnosti využitia animácií Power Pointu vo vyučovacom procese. In Trendy ve vzdělávání 2006 : technika a informační technologie : mezinárodní vědecko-odborná konference konaná pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. [CD-ROM]. Olomouc : Votobia, 2006, s. 237.
Ohlas:[3] VAGASKÁ, Alena. Numerické integrovanie s využitím Matlabu a Excelu. In XX. DIDMATTECH 2007. Díl II [CD-ROM]. Olomouc : Votobia, 2007, s. 829. ISBN 80-7220-296-0.
Ohlas:[3] VAGASKÁ, Alena. Inovatívne prístupy v edukácii matematiky na technických univerzitách s akcentom na implementácie technickývh aplikácií a IKT. In XX. DIDMATTECH 2007. Díl II [CD-ROM]. Olomouc : Votobia, 2007, s. 825. ISBN 80-7220-296-0.
Ohlas:[3] HREHOVÁ, Stella. Grafy v databázovom prostriedku MS Access 2003. In INFOTECH 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání [online]. Olomouc : Votobia , 2007 [cit. 2008-01-04], s. 539. Dostupný na internete <http://infotech.upol.cz/sbornik_INFOTECH07_dil_2.pdf>
Ohlas:[3] VAGASKÁ, Alena. Matlab a MS Excel v edukácii numerickej matematiky na technických univerzitách. In INFOTECH 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání [online]. Olomouc : Votobia , 2007 [cit. 2008-01-04], s. 656. Dostupný na internete <http://infotech.upol.cz/sbornik_INFOTECH07_dil_2.pdf>
Ohlas:[4] VRŠKOVÝ, Rastislav. CAD systém ako zdroj inovácie profilu učiteľa technickej výchovy. In Kľúčové kompetencie a technické vzdelávanie [CD-ROM] : III. InEduTech 2007. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007, s. 149.
Ohlas:[4] VRŠKOVÝ, Rastislav. Didaktické otázky grafickej komunikácie v technike využívajúcej počítač. In II. InEduTech 2006 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2006 [cit. 2008-01-07], s. 130. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Pavelka1/index.htm>
Ohlas:[3] RUSŇÁK, Vojtech. Učenie prostredníctvom zvuku. In XX. DIDMATTECH 2007 : díl II. Olomouc : Votobia, 2007, s. 678. ISBN 80-7220-296-0.
Ohlas:[4] BURGEROVÁ, J., PETRASOVÁ, A. Efektívne stratégie podporujúce učenie sa z náučného textu a hypertextu v kontexte celoživotného vzdelávania. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008, s. 522. ISBN 978-80-8068-795-3.
Ohlas:[4] BURGEROVÁ, Jana. Vzdelávanie v LMS Moodle na PF PU. In DIVAI 2008. Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou : Nitra, 28.-29. máj 2008 [CD-ROM]. Nitra : Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, 2008, s. 120. ISBN 978-80-8094-317-2.
Ohlas:[3] BURGEROVÁ, Jana. O vytváraní študijných materiálov pre e-learning. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 209. ISBN 978-80-7041-573-3.
Ohlas:[4] BURGEROVÁ, Jana. Možnosti štúdia s elektronickou podporou - súčasnosť a perspektívy. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008, s. 469. ISBN 978-80-8068-795-3.
Ohlas:[4] VRŠKOVÝ, R. Grafický softvér a samostatná práca edukantov. In Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Nitra : PF UKF v Nitre, 2006, s. 28. ISBN 80-8050-761-9.
Ohlas:[4] VRŠKOVÝ, Rastislav. CAD systém ako zdroj inovácie profilu učiteľa technickej výchovy. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007, s. 218. ISBN 978-80-8068-656-7.
Ohlas:[4] BERNÁTOVÁ, R., KOCHOVÁ, H. Informačno-komunikačné technológie v primárnom prírodovednom vzdelávaní. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-04-02], s. 106. ISBN 978-80-555-0995-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova7>