Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Dudinská Irina (100%)
Názov:Filozofia všejednoty Vladimíra Solovjova
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Rozsah:139 s.
ISBN:80-8068-415-4
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 61 ; AFPhUP 138/220
Ohlas:[4] ČERVEŇÁK, A., VLADÁR, J., ZRUBEC, L. Metamorfózy človeka. 1. vyd. Nitra : FF UKF, 2006, s. 270.
Ohlas:[6] MELKUSOVÁ, Helena. Filozofia všejednoty Vladimíra Solovjova. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2006, roč. 10, č. 4, s. 21.
Ohlas:[3] DUDINSKÝ, Vladislav. Antropokozmické idey Pavla A. Florenského. In Člověk - dějiny - hodnoty III jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 25.-26. září 2006 katedrou společenských věd Pedagogické fakulty OU v Ostravě a katedrou spelečenských věd VŠB - TU v Ostravě. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007, s. 85. ISBN 80-7368-273-7.
Ohlas:[3] NEZNÍK, Peter. Starostlivosť o dušu (starostlivosť, šťastie a životný pohyb). In Člověk - dějiny - hodnoty III jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 25.-26. září 2006 katedrou společenských věd Pedagogické fakulty OU v Ostravě a katedrou spelečenských věd VŠB - TU v Ostravě. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007, s. 38. ISBN 80-7368-273-7.
Ohlas:[4] NEZNÍK, Peter. Životná dráma... (nie len Platona, či Jana Patočku). In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka ... Bratislava : SFZ pri SAV, 2008, s. 293.
Ohlas:[4] NEZNÍK, Peter. G.W. Leibniz. Metafyzické zdôvodnenie sveta ako divadla. Košice : [Peter Nezník], 2010, s. 262. ISBN 978-80-970523-7-9.
Ohlas:[4] NEZNÍK, Peter. Kríza a intelektuál : súčasnosť ako reťazenie bublín a takzvaná sloboda. In Kríza v politike - politika v kríze? : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15.-16. február 2012 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [2014-05-13], s. 82. ISBN 978-80-555-0692-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dudinska1>
Ohlas:[3] DUPKALA, Rudolf. K problematike chápania "Antikrista" v tvorbe V. S. Solovjeva a F. Nietzscheho : Príspevok k problematike relatívnosti hodnôt. In Wladimir Solowjow miedzy Wschodem a Zachodem : miedzynarodowa konferencia naukowa, 27.11.2013 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2015-05-15], s. 37. ISBN 978-83-63055-95-0. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2341,0,%E2%80%9EW%C5%81ADIMIR_SO%C5%81OWJOW_MI%C4%98DZY_WSCHODEM_A_ZACHODEM%E2%80%9D.html>
Ohlas:[4] MARCHEVSKÝ, Ondrej. Národnícka filozofia (z) dejín v ruskom myslení 2. polovice 19. storočia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 168. ISBN 978-80-555-1183-2.
Ohlas:[5] FEBER, Jaromír. Filozofia všejednoty Vladimíra Solovjova. In Ruská filozofie a její reflexe v Česku a Slovensku. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, s. 228-233. ISBN 978-80-248-3747-5.
Ohlas:[3] NEZNÍK, Peter. Metafyzika lásky a egoizmu (mechanika slobody a zla). In Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku. Ostrava : Technická univerzita Ostrava, 2015, s. 105. ISBN 978-80-248-3747-5.
Ohlas:[3] FEBER, Jaromír. S. L. Frank v kontextu ruské filozofie. In Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku. Ostrava : Technická univerzita Ostrava, 2015, s. 39. ISBN 978-80-248-3747-5.
Ohlas:[1] GEREMEŠOVÁ, Gita. Native philosophy (of) history in russian thinking in the 2nd half of the 19th century. In Filosofický časopis, ISSN 0015-1831. 2017, vol. 65, no. 1, s. 141-147.