Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Seniori
Vydavateľské údaje:Prešov : AKCENT PRINT, 2005
Rozsah:157 s.
ISBN:80-969274-1-8
Ohlas:[6] BÉREŠ, Martin. Všetci starneme a zomierame. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2005, roč. 9, č. 3, s. 19.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba, MATULAYOVÁ, Tatiana. Vývinová psychológia. 1. vyd. Prešov : LANA, 2005, s. 291.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Inštitucionálna edukatívna starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike. 1. vyd. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2005, s. 99.
Ohlas:[4] JACOVÁ, A. et al. Komplexne o kvalite života pacienta. In Sociálna práca a jej kresťanské dimenzie. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 127.
Ohlas:[4] LEVICKÁ, Jana. Na ceste za klientom. 1. vyd. . Trnava : Oľga Váryová, 2006, s. 312.
Ohlas:[6] LEVICKÁ, Jana. Seniori. In Sociálna a charitatívna služba : časopis pre vzdelávanie, teóriu a prax v sociálnej práci. 2006, roč. 1, č. 1, s. 74.
Ohlas:[4] ŠOLTÉSOVÁ, Denisa. Interakcia človek - zviera. Psychosociálne a zdravotné aspekty kontaktu ľudí a zvierat. In J. Kredátus: Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzináronou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 112. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Kredatus1/index.htm>
Ohlas:[4] UBERMAN, Marta. An adult in the world of art. In Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzináronou účasťou [online]. Prešov : Prešovská univerzita, 2006 [2007-06-27], s. 41. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Kredatus1/index.htm>
Ohlas:[6] BÉREŠ, Martin. Seniori. In Sociální práce = Sociálna práca : odborná revue pro sociální práci, ISSN 1213-6204. 2006, č. 1, s. 141-142.
Ohlas:[4] BÉREŠ, Martin. Taoizmus, jin-jang a súčasný patriarchát. In Anna Tokárová: Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 2004 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 484.
Ohlas:[3] MLČÁK, Zdeněk (Ed.). Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 291.
Ohlas:[4] ŠOLTÉSOVÁ, Denisa. Interakcia človek - zviera. Psychosociálne a zdravotné aspekty kontaktu ľudí a zvierat. In J. Kredátus: Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzináronou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 112. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Kredatus1/index.htm>
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba. Vývinová psychológia. 3. aktual. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010, s. 302. ISBN 978-80-7165-811-5.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Edukácia seniorov ako nástroj budovania znalostnej spoločnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. In Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospelých. Praha : EDUCA Service, 2009, s. 307. ISBN 978-80-87306-04-8.
Ohlas:[3] VETEŠKA, J., BENEŠ, M. Klíčové pojmy v konceptu celoživotního učení. In Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospelých. Praha : EDUCA Service, 2009, s. 24. ISBN 978-80-87306-04-8.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti. 1. vyd. Praha : Rozlet, 2011, s. 118. ISBN 978-80-904824-1-8.
Ohlas:[3] ZIMERMANOVÁ, Monika. Edukácia seniorov - jej východiská, súvislosti a determinanty. In Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 246. ISBN 978-80-248-2327-0.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Sociálny andragóg v systéme sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov v rezidenciálnych podmienkach. In Profesijné kompetencie pracovníkov v edukácii detí, mládeže a dospelých. Ostrava : Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 90. ISBN 978-80-248-2327-0.
Ohlas:[4] PERHÁCS, Ján. Personalizačné a socializačné aspekty rozvoja osobnosti dospelých. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2010, s. 196. ISBN 978-80-8094-793-4.
Ohlas:[4] NÉMETH, F., DERŇÁROVÁ, Ľ., HUDÁKOVÁ, A. Komplexné geriatrické hodnotenie a ošetrovanie seniorov. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2011, s. 149. ISBN 978-80-555-0381-3.
Ohlas:[4] HUPKOVÁ, M., ZIMERMANOVÁ, M. Sociálno-psychologický výcvik ako jedna z efektívnych foriem edukácie seniorov. In Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10.11.2011 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 230. ISBN 978-80-555-0548-0.
Ohlas:[3] ZIMERMANOVÁ, Monika. Subjektívne vnímaná kvalita života seniorov žijúcich v rezidenciálnych podmienkach. In Lifelong learning - celoživotní vzdélání. 2012, roč. 2, č. 2, s. 54.
Ohlas:[1] ZIMERMANOVÁ, Monika. Cooperation between children and seniors and its impact on the quality of life in residential care conditions. In New educational review, ISSN 1732-6729. 2013, vol. 33, no. 3, s. 17-30.
Ohlas:[1] PRUSÁKOVÁ, Viera. The andragogical base for the analysis of educational needs. In New educational review, ISSN 1732-6729. 2010, vol. 22, no. 3-4, s. 25.
Ohlas:[4] BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta. Sociálna práca s rodinou - základné východiská a aktuálne trendy. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta , Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 139. ISBN 978-80-557-0502-6.
Ohlas:[4] ŠROBÁROVÁ, S., ŽIAKOVÁ, E. Rizikový klient v sociálnej práci, ISSN 1336-7528. [1. vyd.]. Ružomberok : Verbum, 2013, s. 142.
Ohlas:[4] ODLEROVÁ, A., TOKOVSKÁ, M. Starostlivosť o seniorov v kontexte sociálnej práce. 1. vyd. Banská Bystrica : Občianske združenie Rieka života - Centrum pomoci seniorom, 2011, s. 146. ISBN 978-80-970737-6-3.
Ohlas:[4] VASKA, L., ČAVOJSKÁ, K. Supervízia u začínajúcich profesionálov vo výkone sociálnej práce. Bratislava : Iris, 2012, s. 105. ISBN 978-80-89238-72-9.
Ohlas:[3] HUPKOVÁ, M., ZIMERMANOVÁ, M. Sociálno-psychologický výcvik pre seniorov v kontexte celoživotného vzdelávania. In Vzdělávaní dospelých : příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013, s. 272. ISBN 978-80-87306-12-3.
Ohlas:[4] HUČÍK, J., HUČÍKOVÁ, A. Sociálna práca s mentálne postihnutými osobami. In Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012, s. 224. ISBN 978-80-8132-039-2.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., MADZIKOVÁ, A., LIPTÁKOVÁ, M. Vybrané aspekty kvality života seniorov - teoretický vstup do problematiky. In Folia geographica 21, ISSN 1336-6157. 2013, roč. 55, č. 21, s. 98.
Ohlas:[4] JEDLIČKOVÁ, Petra. Proseniorská výchova v rodinách a inštitucionalizácia seniorov. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 67. ISBN 978-80-558-0667-9.
Ohlas:[3] SALIVAROVÁ, J., VETEŠKA, J. Edukace seniorů v evropském kontextu : teoretická a aplikační východiska. 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2014, s. 87. ISBN 978-80-7452-102-7.
Ohlas:[4] KOSTELNÍKOVÁ MAJEROVÁ, Soňa. Anticipovaná sociálna opora seniorov. In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 30. ISBN 978-80-555-1205-1.
Ohlas:[4] KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka. Sociálna gerontológia. In Kompendium sociálnej práce pre bakalársky stupeň štúdia. Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2015, s. 142. ISBN 978-80-89295-59-3.
Ohlas:[3] PERHÁCS, Ján. Personalizačné a socializačné aspekty rozvoja osobnosti dospelých. Praha : Česká andragogická společnost, 2011, s. 151. ISBN 978-80-9048-24-4-9.
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika : psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha : Česká andragogická společnost, 2016, s. 128. ISBN 978-80-905460-4-2.
Ohlas:[1] HATÁR, C., JEDLIČKOVÁ, P., MÜLLER DE MORAIS, M. Foreign language education to seniors through intergenerational programmes. In Journal of language and cultural education, ISSN 1339-4045. 2017, vol. 5, no. 1, s. 103-117.
Ohlas:[4] UHER, Ivan. Determinanty kvality života seniorov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014 [cit. 2017-11-03], s. 101. ISBN 978-80-8152-136-2. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/public/media/5596/Determinanty_kvality_zivota_seniorov_Uher.pdf>
Ohlas:[3] MÜLLER DE MORAIS, M., RAPSOVÁ, L. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha : Česká andragogická společnost, 2017, s. 108. ISBN 978-80-905460-9-7.
Ohlas:[3] BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha : Hnutí R, 2012. ISBN 978-80-86798-07-3.