Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (50%)
Autor:Šimon František (50%)
Názov:Segmentácia prevzatých slov v slovenčine
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 45, č. 2 (1994), s. 128-149
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slávka. Morfematická analýza substantívnych deminutív latinčiny. In Studia Slovaca. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 250.
Ohlas:[4] CZÉREOVÁ, Beáta - ŠIMON, František. K alternáciám v slovenčine a angličtine. In Zborník príspevkov z konferencie Cudzie jazyky komunikatíne - efektívne - kvalifikovane 20.-21. mája v Košiciach. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004, s. 47.
Ohlas:[4] SEKVENT, Karel. Morfematické aspekty slovenských adjektív na -ský/-sky odvodených od francúzskych zemepisných názvov. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2005, roč. 70, č. 4, s. 234.
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Morfematická analýza latinských adjektívnych deminutív. In Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania) : venované pamiatke Jána Horeckého. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 283. ISBN 80-8068-544-4.