Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Malý grécko-slovenský slovník
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2003
Rozsah:168 s.
ISBN:80-8068-236-4
Edícia:Séria: Patristická knižnica 5
Ohlas:[6] PULEC, Kryštof. Malý, ale unikátny grécko-slovenský slovník. In Prešovská univerzita, 2004, roč. 8, č. 3, s. 19.
Ohlas:[6] Malý grécko-slovenský slovník. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 2004, roč. 50, č. 8, s. 36.
Ohlas:[6] ŽUPINA, Miroslav. Prvá monografia J. Zozuľaka v gréckom jazyku. In Prešovská univerzita, 2004, roč. 8, č. 4, s. 17.
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan. Christovo vznesenie sa na nebo. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2004, s. 75.
Ohlas:[3] MILKO, Pavel. Original Sin in Athanasius´ De Incarnatione. In Štefan Pružinský: Byzantinoslavica : revue internationale des études byzantines. 2005, 58, s. 14.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Proroci : pojem a poslanie prorokov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 148.
Ohlas:[4] SOROKA, Peter. Prepodobný Justín Popovič. 1. vyd. Svidník : Pravoslávna Makovica, 2006, s. 183.
Ohlas:[5] CHATZIFOTI, Litsa I. Eláte na gnorísoume tin ellinikí glóssa. In Apogeumatine. 2007, č. 17.441, s. 21.
Ohlas:[5] BRODŇANSKÁ, Erika. Priekopnícky lexikografický čin. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. 2005, roč. 39, č. 4, s. 243-246.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 259. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Isus Christos v Pravoslávnej cirkvi v konfrontácii s učením náboženskej spoločnosti Jehovových svedkov. In Pravoslávny teologický zborník XXXII/17 - 2007. Prešov : Prešovská univerzita, 2007, s. 214. ISBN 978-80-8068-686-4.
Ohlas:[3] MILKO, Pavel. Prvotní hřích v Athanasiově De Incarnatione. In Parrésia : revue pro východní křesťanství, ISSN 1802-8209. 2007, č. 1, s. 15. ISBN 978-80-86818-59-7.
Ohlas:[4] MILKO, Pavel. Dogmatická a morální aktuálnost pravoslavného učení o vášních. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2008, roč. 3, č. 1, s. 41.
Ohlas:[4] ŠTEC, M., HORŇAK, M., KOCVÁR, V., PRUŽINSKÝ, Š. ml., PRUŽINSKÁ, T., ŠAKOVÁ, E., ŠAK, Š. Cirkevnoslovansko-slovenský slovník. Diel I. (A -O). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávny kňazský seminár, 2009, s. 11.
Ohlas:[3] MILKO, Pavel. Služba Velkého kánonu sv. Ondřeje Krétského. In Cyrilometodějský pravoslavný kalendář na rok 2009. Praha : Pravoslavné vydavatelství, 2008, s. 124.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[3] PASTEROVÁ, Viera. Betlehemská hviezda. In Pravoslávny biblický zborník I/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-05-17], s. 151. ISBN 978-83-928613-0-0. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/12.pdf>
Ohlas:[3] HANGONI, T., GERKA, M. Človek - práca - nezamestnanosť. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 150. ISBN 978-83-928613-2-4.
Ohlas:[4] SVÄTOHOREC, Mojžiš. Pokračovanie ducha svätého Nikodíma Svätohorského. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2010, roč. 5, č. 1, s. 13-20.
Ohlas:[4] KOCHAN, Pavol. Náčrt biblicko-patristického pohľadu na učenie o Božej blahodati. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 56. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] KRUTSKÁ, Ľ., PASTEROVÁ, V. Pravoslávna beseda v teologickom, sociálnom a politickom kontexte. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 125. ISBN 978-80-8068-831-8.