Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Príspevok k problematike únosnosti krajiny (na príklade tatranského národného parku)
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 42, č. 1 (1990), s. 3-22
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] ZAUŠKOVÁ, Ľubica. Integrovaný manažment a ekologická únosnosť v povodiach vodárenských nádrží. Zvolen : Technická univerzita, 2003, s. 76.
Ohlas:[4] ZAUŠKOVÁ, Ľubica. Ecological carrying capacity of forest landscape and soil conservation. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita, 2003, s. 43.
Ohlas:[4] KOCHANOVÁ, Lucia. Nové metodické prístupy k hodnoteniu únosnosti krajiny a spôsob jej využitia v krajinnoekologickom výskume. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 261.