Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Vichy - vichyjský, vichistický
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 38, č. 5 (1973), s. 319-320
Ohlas:[4] SEKVENT, Karel: Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine. Prešov : Náuka, 2002. S. 69. ISBN 80-89038-12-3.
Ohlas:[4] SEKVENT, Karel. Morfematické aspekty slevenských adjektív na -ský/-sky odvodených od francúzskych zemepisných názvov. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2005, roč. 70, č. 4, s. 234.