Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Kvalita vzdelávania už od útleho detstva
Zdroj:Škola - entita celoživotného vzdelávania : zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove, za podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Lokácia:S. 162-164
ISBN:80-8068-141-4
Ohlas:[4] GOGA, Milan. Výchovné a vzdelávacie činnosti realizované vo voľnom čase. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 1. diel. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2005, s. 337.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard. Podiel Katedry pedagogiky FF PU v Prešove na pregraduálnej príprave učiteľov. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 1. diel. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2005, s. 302.
Ohlas:[4] CABANOVÁ, Vlasta. K niektorým problémom dualizmu v správe a riadení škôl na regionálnej úrovni. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 108.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard. Premeny školy z pohľadu histórie (Vývoj školstva v Prešove do konca 19. storočia). In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 268.
Ohlas:[4] RAČKOVÁ, Mariana. Vysokoškolská edukácia ako súčasť zmyslu života. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 361.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Význam poznania vzdelávacích hodnôt žiakov pre prácu učiteľa. In Učiteľ na ceste k profesionalite : recenzovaný zborník vedeckých prác. Prešov : FHPV PU v Prešove, 2013, s. 150. ISBN 978-80-555-0984-6.