Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Praktická štylistika
Vydavateľské údaje:Prešov : Slovacontakt, 1996
Rozsah:180 s.
ISBN:80-901417-9-X
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Štylistika slovenčiny. 1. vyd. Martin : Osveta, 2004, s. 226.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Hlavné znaky individuálneho štýlu Zdenka Kasáča. In Studia Slovaca. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 198.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana - LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní. 1. vyd. Bratislava : Združenie Orava, 2004, s. 95.
Ohlas:[4] HAJDUČEKOVÁ, Ivica. Rozprávanie v prácach žiakov SŠ. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2004, roč. 51, č. 3-4, s. 103.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K. Interview ako komunikačné cvičenie. In Slovo o slove [11] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2005, s. 99.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana. K dynamike administratívnej komunikácie. In Studia Academica Slovaca 34 : prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 2005, s. 119.
Ohlas:[4] KUPCOVÁ, Jana. Oslovenie ako prejav fatickej funkcie v komunikácii. In Ľuba Sičáková: Slovo o slove [8] : zborník prác Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Náuka, 2002, s. 39.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana. Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 205.
Ohlas:[3] PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha : Portál, 2006, s. 101.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Viera. Nárečový komunikát - obraz reálnej a ideálnej normy v sotáckych dialektoch severovýchodného Zemplína. In Analytické sondy do textu 2 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19.4.2005 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2006, s. 227.
Ohlas:[3] DUDOK, Miroslav. Slovačka stilistika u slavističkom diskursu. In Slavistika : kniga IX (2005). Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2005, s. 175.
Ohlas:[4] RIPKA, I., IMRICHOVÁ, M., SKLADANÁ, J. Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. [1. vyd.] . Bratislava : Agentúra Cesty, 2005, s. [673].
Ohlas:[3] TIBENSKÁ , Eva. Slovenský jazyk - časť II=Slowakische Sprache - teil II. Wien : Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2004, s. 127.
Ohlas:[3] TIBENSKÁ , Eva. Slovenský jazyk - časť I=Slowakische Sprache - teil I. Wien : Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2004, s. 134.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Miloš. Známa - neznáma esej (náčrt histórie a štruktúrnych vlastností eseje a esejistického štýlu). In Jazykovedný časopis. 2005, roč. 56, č. 2, s. 144.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin, GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Slovenský jazyk: krok za krokom k maturite. 1. vyd. Bratislava : Fragment, 2007, s. 193. ISBN 978-80-8089-066-7.
Ohlas:[4] GÁLISOVÁ, Anna. Expresivita ako prejav subjektivity a kreativity v spontánnych komunikátoch abuzérov psychotropných látok. In Varia XIII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3.-5.12.2003). 1. vyd. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 107.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Children`s identity as a part of children`s communicative competence. In Children`s identity and citizenship in the Visegrad context : proceedings of the international academic conference Children`s identity and citizenship in the Visegrad context. Presov : University of Presov, 2007, p. 152. ISBN 978-80-8068-719-9.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Kognitívne súvislosti komunikačného rozvíjania dieťaťa. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 6.-7.9. 2007 na Katedre slovenskej jazyka Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2007, s. 169. ISBN 978-80-223-2427-4.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira. Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008, s. 336. ISBN 978-80-224-1060-1.
Ohlas:[4] GREGOROVÁ, I., GONDOVÁ, D., HUNCOVÁ, K. et al. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyka a literatúra. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 154. ISBN 978-80-89225-29-3.
Ohlas:[4] PLESNÍK ĽUBOMÍR et al. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 467. ISBN 978-80-8094-350-9.
Ohlas:[4] KALAMÁROVÁ, Alžbeta. Analýza editoriálu na základe využitia systému výrazových kategórií Františka Miku. In Varia XV : zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov, 7.-9.12.2005). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2008, s. 274. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] CALTÍKOVÁ, M., LAUKOVÁ, Z., POLAKOVIČOVÁ, A. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2008, s. 92. ISBN 978-80-7158-910-5.
Ohlas:[4] ZVALENÁ, Eleonóra. Žánrové parametre evanjelia. In Varia XVI : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.- 10. 11. 2006). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009, s. 558. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] PANCÁKOVÁ, Katarína. Náboženská komunikácia versus náboženský štýl. In Varia XV : zborník materiálov zo XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7.-9.12.2005). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008, s. 416. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, J., BAJZÍKOVÁ, V. Rozcvičme si jazýčky... : prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov. 1. vyd. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2006, s. 78. ISBN 80-968664-9-4.
Ohlas:[4] GAVURA, Ján. Lyrické iluminácie (kritiky a interpretácie 1997-2010). Prešov : Občianske združenie Slniečkovo, 2010, s. 125. ISBN 978-80-89314-16-4.
Ohlas:[4] RONČÁKOVÁ, Terézia. Žurnalistické žánre. Ružomberok : VERBUM- vydavateľstvo KU, 2011, s. 127. ISBN 978-80-8084-729-6.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Viera. Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010, s. 154. ISBN 978-80-8084-549-0.
Ohlas:[4] BIELEKOVÁ, K., ZVALENÁ, E. Tvorivé písanie vo vyučovaní jazyka a slohu : (pre nižšie sekundárne vzdelávanie). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 134. ISBN 987-80-555-0598-5.
Ohlas:[4] HARČARÍKOVÁ, P., KLIMOVIČ, M. Naratíva v detskej reči. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 185. ISBN 978-80-555-0444-5.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. K problematike typológie dialógu dospelých. In 7. študentská vedecká konferencia [online]. Prešovská univerzita v Prešove : Prešov, 2012 [cit. 2013-05-14], s. 798. ISBN 978-80-555-0516-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec3>
Ohlas:[4] GARBEROVÁ, Blažena. Od publicistickej recenzie k mediálnej recenzistike. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2013-05-14], roč. 2, č. 6. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/6_2011/garberova.pdf>
Ohlas:[4] ZVALENÁ, Eleonóra. Diachrónno-synchrónne aspekty vymedzenia pojmu náboženský a biblický žáner. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2013-05-14], roč. 2, č. 8. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/8_2011/zvalena.pdf>
Ohlas:[4] ZVALENÁ, Eleonóra. O náboženskom žánri. In Epištoly o jazyku a jazykovede : zborník štúdií venovaný doc. PhDr. Františkovi Ruščákovi, CSc., pri príležitosti životného jubilea. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 198. ISBN 978-80-555-0646-3.
Ohlas:[3] FINDRA, Ján. Textové modely: konexia, koherencia, kohéza. In Slavica Szegediensia VII. : cikk-és tanulmánygyűjtemény, ISSN 1786-4151. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2011, s. 257.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Individuálny štýl Ľudovíta Nováka a vývin náčného štýlu. In Ľudovít Novák - tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU : prednášky zo sympózia konaného 25. septembra 2008 v Bratislave. Bratislava : Veda, 2011, s. 139. ISBN 978-80-224-1184-4.
Ohlas:[4] EŠTOKOVÁ, Zuzana. Analýza rubrík o sexe v ženských magazínoch na Slovensku. In 6. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2013-07-23], s. 614. ISBN 978-80-555-0300-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec2>
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír. Ambície odborného štýlu v súčasnej interkultúrnej komunikácii. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2002, s. 83. ISBN 80-8055-693-8.
Ohlas:[4] ZVALENÁ, Eleonóra. Obsahové modelové štruktúry biblických textov a ich využitie vo vyučovaní slohu. In Slovo o slove [12] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2006, s. 103.
Ohlas:[4] ZVALENÁ, Eleonóra. Žánrová charakteristika starozákonného žalmu. In Studia Slovaca : zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 75. ISBN 80-8083-350-8.
Ohlas:[4] ZVALENÁ, Eleonóra. Žánrová charakteristika podobenstva. In Studia Philologia. Annus 13 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008 [cit. 2013-07-24], s. 104. ISBN 978-80-8068-785-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova1>
Ohlas:[4] VEĽASOVÁ, Jana. Zvuková kultúra v televíznych kontaktových reláciách. In 6. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 605. ISBN 978-80-555-0300-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec2>
Ohlas:[4] KAČMÁROVÁ, Alena. Internet chatting inside out. In Skase Journal of Theoretical Linguistics [online], ISSN 1336-782X. 2005 , vol. 2, no. 1 [cit. 2013-08-30], s. 61. Dostupný na internete <http://www.skase.sk>
Ohlas:[4] KARČOVÁ, Agáta. Analýza jazykového prejavu v televíznej relácii (na báze Slovenského hovoreného korpusu). In Varia XIX : zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 18. - 20. 11. 2009). Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 146. ISBN 978-80-970561-7. Dostupný na internete <http://pdfweb.truni.sk/elskripta/varia.pdf>
Ohlas:[4] GÁLISOVÁ, Anna. O komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok. In Varia XII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3.-5.12.2003). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 124.
Ohlas:[4] ŠTULAJTEROVÁ, Alena. Niektoré lingvistické aspekty inaguračného prejavu Baracka Obamu. In Mladá veda 2009 : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 45. ISBN 978-80-8083-859-1.
Ohlas:[4] GARANČOVSKÁ, Lenka. Je každý odborný text (preklad) koncipovaný náučným štýlom?. In Mladá veda 2009 : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 207. ISBN 978-80-8083-859-1.
Ohlas:[4] DRUGDOVÁ, Eva. (Ne)spolupráca komunikantov v e-diskusiách. In Mladá veda 2009 : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 200. ISBN 978-80-8083-859-1.
Ohlas:[4] SLIAČANOVÁ, Veronika. Kvantitatívno-štatistické porovnanie dvoch internetových textov. In Mladá veda 2009 : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 86. ISBN 978-80-8083-859-1.
Ohlas:[4] PEŤOVSKÁ, Eva. Tvorivé písanie na 1. stupni základnej školy. In Slovo o slove [11] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2005, s. 119.
Ohlas:[4] ŠTULAJTEROVÁ, Alena. Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine. Banská Bystrica : Univerzita MAteja Bela, Fakulta humanitných vied, 2004, s. 85. ISBN 80-8055-984-8 .
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna. Structural and cohesive devices in business letters. In Topics in linguistics : politeness and interaction, ISSN 3836-2007. 2007, no. 1, s. 25.
Ohlas:[4] VEĽASOVÁ, Jana. Analýza individuálneho štýlu moderátora Viliama Rozborila. In Médiá a text 4. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 254. ISBN 978-80-555-0796-5.
Ohlas:[4] KLINGOVÁ, Jana. Editoriál v slovenskej ženskej tlači. In Médiá a text 4. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 72. ISBN 978-80-555-0796-5.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Dialóg a hovorový štýl - figurálna dvojica súčasnej (slovenskej) lingvistiky. In Slovakistika : jazyk. Literatúra. Kultúra. Informácie. Martin : Matica slovenská, 2012, s. 22. ISBN 978-80-8128-053-5.
Ohlas:[4] MLACEK, Jozef. K problematike vydeľovania sekundárnych štýlov. In Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012, s. 55. ISBN 978-80-224-1268-1.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Štylistika súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2013, s. 312. ISBN 978-80-8063-404-9.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Mária. Jazyk právnych textov so zreteľom na špecifiká právnej lexiky. In Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 212. ISBN 978-80-555-1112-5.
Ohlas:[4] PEKNUŠIAKOVÁ, Eva. Moderovanie v elektronických médiách. In Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 207. ISBN 978-80-555-1218-1.
Ohlas:[3] IMRICHOVÁ, Mária. Jazyk slovenských právnych textov so zreteľom na právnu terminológiu. In Slovakistika v časovej reflexii a kontaktoch = Slovakistyka v časovij reflekciji i kontaktach. Užhorod : Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2014, s. 64. ISBN 978-617-531-099-1.
Ohlas:[4] REVIĽÁK, Peter. Žánrová a štýlová charakteristika textov rubriky Dnes píše v denníku Pravda. In 9. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2015-05-25], s. 423. ISBN 978-80-555-1064-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak6>
Ohlas:[4] KLINGOVÁ, Jana. Komunikačné stereotypy editoriálu v slovenskej ženskej tlači. In 9. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2015-05-25], s. 391. ISBN 978-80-555-1064-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak6>
Ohlas:[4] VEĽASOVÁ, Jana. Individuálny štýl Adely Banášovej. In Médiá a text 5. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 430. ISBN 978-80-555-1494-9.
Ohlas:[4] RONČÁKOVÁ, Terézia. Aktuálne tendencie vývoja žurnalistických žánrov : niekoľko podnetov v kontexte slovenských spoločenských týždenníkov. In Médiá a text 5. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 335. ISBN 978-80-555-1494-9.
Ohlas:[4] KLINGOVÁ, Jana. Emocionalita ako aktualizačný princíp správ o počasí. In Médiá a text 5. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 163. ISBN 978-80-555-1494-9.
Ohlas:[4] GLADIŠ, Marián. Žáner v prostredí masových médií. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciac, 2015, s. 121. ISBN 978-80-8152-284-0.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Mária. Zložky právnej komunikácie alebo komu sú texty zákonov adresované. In Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.-7.9.2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 132. ISBN 978-80-557-0731-0.
Ohlas:[4] RONČÁKOVÁ, Terézia. Fenomén ako (nový) lifestylový žáner. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2015 [cit. 2016-05-17], roč. 6, č. 23-24, s. 343. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo23-24.html>
Ohlas:[4] KLINGOVÁ, Jana. Dialogickosť ako spôsob verbálneho správania sa v rozhlasovom spravodajstve o počasí. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2015 [cit. 2016-05-17], roč. 6, č. 23-24, s. 270. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo23-24.html>
Ohlas:[3] VALDMANOVÁ, Klaudia. Some remarks on sociolingual factors influencing communication. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 8 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : TIMPANI, 2010, s. 69. ISBN 978-966-8904-46-2.
Ohlas:[4] PEKNUŠIAKOVÁ, Eva. Nejazykové výrazové prostriedky ako prvok infotainmentu v televíznych spravodajských reláciách. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2015 [cit. 2016-05-17], roč. 6, č. 23-24, s. 322. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo23-24.html>
Ohlas:[4] CIBÁKOVÁ, D., GAL DRZEWIECKA, I., KLIMOVIČ, M. et al. Encyklopédia jazyka pre deti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014, s. 232. ISBN 978-80-555-1125-2.
Ohlas:[4] RONČÁKOVÁ, Terézia. Ohlasy čitateľov v súčasných spoločenských týždenníkoch. In Otázky žurnalistiky : časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie, ISSN 0322-7049. 2016, roč. 59, č. 1-2, s. 25.
Ohlas:[4] RONČÁKOVÁ, Terézia. Úvodník v súčasných spoločenských týždenníkoch. In Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory [online], ISSN 1336-6556. 2016 [cit. 2017-04-27], roč. 12, č. 1. Dostupný na internete <http://www.ostium.sk/sk/uvodnik-v-sucasnych-spolocenskych-tyzdennikoch/>
Ohlas:[4] RONČÁKOVÁ, Terézia. Longform text ako nový žurnalistický žáner. In Mediální studia : odborný časopis pro kritickou reflexii médií, ISSN 1801-9978. 2016, roč. 10, č. 2, s. 217-244.
Ohlas:[4] RONČÁKOVÁ, Terézia. Súčasné žurnalistické žánre. Nové i staronové modely v slovenských spoločenských týždenníkoch. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0358-6.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Miloš. Štylistika súčasného slovenského jazyka. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 190. ISBN 978-8-223-3997-1.
Ohlas:[4] TÓTH, Sándor János, MAJCHRÁKOVÁ, D., BLAHO, M. Veta-text-štýl. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Seleyho, 2015, s. 166. ISBN 978-80-8122-152-1.
Ohlas:[3] HOFFMANOVÁ, J., HOMOLÁČ, J., CHVALOVSKÁ, E. et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha : Academia, 2016, s. 488. ISBN 978-80-200-2566-1.
Ohlas:[4] MERGEŠ, Jozef. Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 162. ISBN 978-80-555-1636-3.
Ohlas:[4] KLIMOVIČ, Martin. Detský pisateľ v procese tvorby textu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 145. ISBN 978-80-555-1696-7.
Ohlas:[1] VEVERKOVÁ, Veronika. Simplification of language in political discourses published in tabloids. In European Journal of Science and Theology, ISSN 1841-0464. 2016, vol. 12, no. 2, s. 145-154.
Ohlas:[4] KLINGOVÁ, Jana. Emocionálnosť ako kvalitatívna súčasť komentátorskej interakcie (na pozadí priamych televíznych prenosov v hokeji). In 12. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov III. (sekcie mediálnych štúdií, politológie a občianskej náuky, psychológie a sociálnej práce) [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2018-03-28], s. 21. ISBN 978-80-555-1791-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Peknusiakova1>