Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Pirohová Ivana (100%)
Názov:Andragogická diagnostika
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2008
Rozsah:162 s.
ISBN:978-80-89295-11-1
Ohlas:[4] TURECKIOVÁ, Michaela. Podpora učení v organizaci. In Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 29. januára 2009 v Prešove, pri príležitosti 45. výročia Katedry andragogiky Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 54. ISBN 978-80-555-0152-9.
Ohlas:[4] FRK, V., LUKÁČOVÁ, S. Intelektuálny kapitál organizácie. In Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11.12.2012 v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2013 [cit. 2014-05-14], s. 180. ISBN 978-80-555-0825-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1>
Ohlas:[4] MAYEROVÁ, Petra. Poradenstvo v celoživotnom vzdelávaní. In Metamorfózy edukácie I. [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-05-14], s. 105. ISBN 978-80-555-0950-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac2>
Ohlas:[4] FRK, Vladimír. Vzdelávanie ako cesta rozvoja vedomostnej spoločnosti. In Metamorfózy edukácie I. [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-05-14], s. 19. ISBN 978-80-555-0950-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac2>
Ohlas:[3] MATULČÍK, Július. K niektorým otázkam andragogickej diagnostiky diagnostiky a hodnotenia v edukácii dospelých. In Vzdělávání dospělých - příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha : Educa Service, 2013, s. 92. ISBN 978-80-87306-12-3.
Ohlas:[4] LENHARDTOVÁ, Martina. Rola cvičiteľa/ky seniorov. In Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11.12.2012 v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2013 [cit. 2014-05-14], s. 318. ISBN 978-80-555-0825-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1>
Ohlas:[4] MAYEROVÁ, Katarína. Andragogické poradenstvo ako významný fenomén pri edukácii dospelých. In Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11.12.2012 v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2013 [cit. 2014-05-14], s. 406. ISBN 978-80-555-0825-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1>
Ohlas:[3] MAYEROVÁ, P., MAYEROVÁ, K. Poradenstvo v kontexte celoživotného vzdelávania sociálne znevýhodneného obyvateľstva. In Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, s. 179. ISBN 978-80-904531-3-5.
Ohlas:[4] LENHARDTOVÁ, Martina. Dialógom k efektívnosti pohybovej edukácie seniorov. In Kurikulum vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2013, s. 209. ISBN 978-80-557-0605-4.
Ohlas:[4] BONTOVÁ, Andrea. Profesionalizácia andragogických činností, alebo andragogické roly vo svete práce. In Kurikulum vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2013, s. 104. ISBN 978-80-557-0605-4.
Ohlas:[3] LUKÁČ, Marek. Rómska rodina ako kľúčový aktér formovania vzťahu k vzdelaniu. In Andragogické a multikulturní kompetence v edukační, sociální a zdravotnické práci [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 23016-05-12], s. 50. ISBN 978-80-86798-49-3. Dostupný na internete <http://jaroslavbalvin.eu/wp-content/uploads/2014/07/InteRRa-15-.pdf>
Ohlas:[4] BONTONOVÁ, Andrea. Analýza vzdelávacích potrieb podnikových manažérov. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2015, s. 101. ISBN 978-80-557-1032-7.
Ohlas:[3] FRK, Vladimír. Ksztalcenie doroslych dla potrzeb organizacji. 1. vyd. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 141. ISBN 978-83-7996-396-6.
Ohlas:[1] PAVLOV, I., BONTOVA, A., SCHUBERT, M. Teachers' andragogy and a model of andragogic counselling. In Vzdělávání dospělých 2016 - východiska a inspirace pro teorii a praxi=Adult education 2016 - bases and inspirations for theory and practice : proceedings of the 6th international adult education conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic. Praha : Česká andragogická společnost, 2017, s. 165-175. ISBN 978-80-905460-6-6.
Ohlas:[3] PAVLOV, Ivan. Učiteľská andragogika. O profesijnom vzdelávaní a poradenstve. Praha : Česká andragogická společnost, 2018, s. 207. ISBN 978-80-906894-1-1.