Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Súčinnosť fonologickej a morfologickej roviny spisovnej slovenčiny
Zdroj:Studia Academica Slovaca [5]. Prednášky XII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1976
Lokácia:S. 421-449
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulty, 2003, s. 123.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 136.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana. Prezentácia slovenskej gramatiky cudzincom. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 183.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. In Studia Academica Slovaca 34 : prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 2005, s. 135.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana. Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 204.