Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014397
Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Sokolová Miloslava (50%)
Názov:Prostriedky s vokatívnym exponentom v slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 63, č. 4 (1998), s. 210-220
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Viera 2004. Súčasná podoba sotáckych nárečí v komunikácii obyvateľov severovýchodného Zemplína. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 239.
Ohlas:[4] MIECZKOWSKA, Halina 2003. Przyczyny zaniku form wolacza (w ujeciu slowacko-polskim). In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica LVI. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 119.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír 2016. Všeobecnolingvistické aspekty onymie (Z problematiky onymického komunikačného registra). Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2016, s. 125. ISBN 978-80-557-1123-2.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira 2019. "Prihováram sa ti, Janko môj, ku sviatku ..." K osloveniu v slovenčine (a ešte čosi navyše). In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2019, roč. 70, č. 3, s. 650.