Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Liptáková Ľudmila (100%)
Názov:Komunikatívne vyučovanie syntaxe na 1. stupni ZŠ
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 40, č. 5-6 (1994), s. 174-177
ISSN:1335-2040
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, J., KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003, s. 217.
Ohlas:[4] MITROVÁ, Mária. Sémantické aspekty vyučovania syntaxe na 1. stupni základnej školy. In Slovo o slove [11] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2005, s. 151.
Ohlas:[4] GÁLISOVÁ, Anna. Komunikačná zručnosť hovorenia v populácii rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 201. ISBN 978-80-557-0057-1.