Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Odraz etnicity v stavbe hydroným v bilingválnej oblasti povodia Slanej
Zdroj:Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien : zborník referátov z 11. slovenskej onomastickej konferencie, Nitra 19.-20.7.1994
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1994
Lokácia:S. 217-220
ISBN:80-88738-68-7
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 158.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie). In Vlastné meno v komunikácii : 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2003, s. 220.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Spracovanie hydronymie Slovenska : (metodické pokyny na spracúvanie projektov Hydronimie Slovaciae). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 61. ISBN 80-8083-142-6.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 87. ISBN 978-80-555-1133-7.