Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011928
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Kvantita v spisovnej slovenčine
Zdroj:Studia Academica Slovaca. 13. Prednášky XX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1984
Lokácia:S. 511-539
Ohlas:[4] GREGOVÁ, Renáta 2002. Zvuková analýza fungovania slabiky v médiách. In O interpretácii masmediálneho textu. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 67.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin 2002. Transfonemizácia v kontaktovom vzťahu angličtina-slovenčina. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2002, roč. 53, č. 2, s. 125.
Ohlas:[3] UNUK, Drago 2003. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 177.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan 2004. Korešpondenčná charakteristika fónickej a grafickej sústavy súčasnej spisovnej slovenčiny. In Studia Slovaca. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 224.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna 2004. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 137.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, I., GREGOVÁ, R. 2005. Kritériá ovplyvňujúce realizáciu kvantity v textoch masmediálnej komunikácie. In Médiá a text. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 322.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana 2004. Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 204.