Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Morfologická stránka vlastného mena
Zdroj:12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola", Prešov 25.-26. októbra 1990 : zborník referátov
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 22-33
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin: Jazykový systém a cudzie antroponymá v slovenčine (na materiáli anglických antroponým). In: Jazykovedný časopis, roč. 52, 2001, č. 2, s. 98.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin: Skloňovanie anglických antroponým v slovenčine. In: Slovenská reč, roč. 67, 2002, č. 4-5, s. 224.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Mária. Variantnosť prípon v slovenských logonymách. In ŠIMKOVÁ, Mária. Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003, s. 102.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Výslovnosť a skloňovanie názvov klubov NHL. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2004, roč. 69, č. 2, s. 317.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Deklinácia anglických antroponým v slovenčine. In Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 154. ISBN 80-8068-545-2.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., BILÁ, M., TIMKOVÁ, R. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. 1. vyd. Bratislava : Jazykové vydavateľstvo Kniha-spoločník, 2006, s. 84. ISBN 80-8814-47-2.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 150. ISBN 978-80-8068-694-9.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 218. ISBN 978-80-8068-637-6.