Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009908
Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Odraz slovensko-nemeckých kontaktov v nárečovej lexike
Ohlas:[4] ŽIGO, Pavol 2001. Lexikálne prevzatia na slovensko-rakúsko pomedzí. In Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej, ISSN 0037-6787. 2001, roč. 36, č. 1, s. 11.
Ohlas:[1] NEWERKLA, Stefan Michael 2002. Die Vermittlung deutscher Lehnwörter durch das Tschechische in das Polnische und Slowakische. In Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2002, no. 48, s. 130.
Ohlas:[4] NEWERKLA, Stefan Michael 2007. Postavenie češtiny pri sprostredkovaní germanizmov do slovenčiny. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2007, roč. 72, č. 1, s. 34.