Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Geomorfologické pomery Hornádskej kotliny
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 184. ISBN 80-968146-3-X.
Ohlas:[4] LAUKO, Viliam - TOLMÁČI, Ladislav - GURŇÁK, Daniel. Fyzická geografia Slovenskej republiky. Praktikum. 1. vyd. Bratislava : MAPA Slovakia, 2003, s. 55.
Ohlas:[4] ČECH, Vladimír. Geomorfologické pomery Vlašskej kotliny. In Prírodné vedy. Folia geographica 8. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 199.
Ohlas:[4] CIMRA, Jozef. Geografia Slovenska. 1. vyd. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2008, s. 346. ISBN 978-80-8094-422-3.
Ohlas:[4] ČECH, V., KROKUSOVÁ, J. Antropogénna geomorfológia. 1. vyd. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013, s. 175. ISBN 978-80-555-1037-8.