Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (25%)
Autor:Bernasovská K. (25%)
Autor:Vargová Tatiana (25%)
Autor:Poradovský K. (25%)
Názov:Body charakteristics of new-born Roms (Gyps) from Czechoslovakia
Zdroj:Homo
Lokácia:Roč. 30, č. 3 (1979), s. 151-153
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 123. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] NAGY, Melinda: A romák eredete a legendák és a tudomány tükrében. In: Pont, 2002, 1. szám, s. 103.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 325.