Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (25%)
Autor:Bernasovská K. (25%)
Autor:Poradovský K. (25%)
Autor:Vargová Tatiana (25%)
Názov:Váhové normy cigánskych novorodencov od 37. týždňa gravidity vyššie a návrh horného limitu nízkej pôrodnej váhy pre cigánsku populáciu
Zdroj:Československá gynekologie
Lokácia:Roč. 41 (1976), s. 660-664
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : ManaCon, 2001, s. 123. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] NAGY, Melinda. A romák eredete a legendák és a tudomány tükrében. In Pont. 2002, no. 1, s. 103.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 325.