Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Záujmy a sociálna úspešnosť žiaka v škole
Zdroj:Záujmové aktivity detí a mládeže
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
ISBN:80-85668-28-9
Ohlas:[3] LIBA, Jozef: Internet ako prostriedok k zdravému životnému štýlu. In: Komenský, roč. 125, 2001, č. 7-8 (2001), s. 160.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Úloha rodiny školy v kontexte výchovy k zdravému spôsobu života detí. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 381.
Ohlas:[3] DARGOVÁ, Jarmila. Tvorivosť ako hodnota súčasnej mládeže. In Socialia 2004 I. : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové 14.-15.10.2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, s. 53.
Ohlas:[4] CABANOVÁ, Vlasta. K niektorým problémom dualizmu v správe a riadení škôl na regionálnej úrovni. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 108.
Ohlas:[3] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Môj spolužiak je Róm. In Identita ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006, s. 319.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Edukácia rómskeho etnika v súčasnosti. In Európsky transformačný proces a problémy čoveka a sveta v novm miléniu a pri vstupe do EÚ. Prešov : LANA, 2006, s. 100.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, L., DAŇO, J. Adaptačné problémy rómskych detí na školu. In Vychovávateľ : časopis pedagógov. 2008, roč. 16, č. 7, s. 18.