Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BCI
Autor:Liptáková Ľudmila (50%)
Autor:Kesselová Jana (50%)
Názov:Komunikatívne cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník základnej školy
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Rozsah:44 s.
ISBN:80-967090-1-1
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana: K základným pojmom komunikačného vyučovania. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 47, 2001, č. 9-10, s. 289.
Ohlas:[3] PALENČÁROVÁ, Jana: O komunikačnom vyučovaní slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ. In: Komenský, roč. 127, 2002, č. 2, s. 16.
Ohlas:[4] VESELSKÁ, Eva: Morfologická rovina v komunikatívnej a kognitívnej koncepcii vo výučbe slovenského jazyka. In: Acta Facultatis Universitatis Tyrnaviensis. Seria A. Philologica 5, 2001. s. 141.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana - KESSELOVÁ, Jana - KUPCOVÁ, Jana. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003, s. 217.
Ohlas:[4] REPELOVÁ, Gabriela. Slovná zásoba detí v mladšom školskom veku a možnosti jej rozvíjania vo vyučovacom procese. In Slovo o slove [10]. Prešov : PF PU, 2004, s. 158.
Ohlas:[4] EVANSOVÁ, Beáta. Komunikačné vyučovanie slovenského jazyka v málotriednych školách. In Slovo o slove [10]. Prešov : PF PU, 2004, s. 146.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, J., BAJZÍKOVÁ, V. Rocvičme si jazýčky... Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2006, s. 77. ISBN 80-968664-9-4.
Ohlas:[4] TRUBÍNIOVÁ, V. et al. Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 871. ISBN 978-80-8084-162-1.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela. Štylistické, sociolingvistické a psycholingvistické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 143. ISBN 978-80-555-1133-7.