Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007545
Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:O niektorých syntaktických prostriedkoch eseje
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 49, č. 4 (1984), s. 215-224
Ohlas:[4] HORECKÝ, Ján 2000. O jazyku a štýle. Prešov : Náuka, 2000, s. 161. ISBN 80-967602-2-X.
Ohlas:[4] ČECHOVÁ, Marie 2000. Průniková pásma funkčních stylů. In Princípy jazyka a textu. Bratislava : UK, 2000, s. 193.
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, Marie 2003. Trans- a intertextovost v kontextu regionálním a dobovém. In Česká slavistika 2003. Praha : Academia, 2003, s. 57.
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M. et al. 2003. Současná česká stylistika. Praha : ISV nakladatelství, 2003, s. 295.
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. 2008. Současná stylistika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 338. ISBN 978-80-7106-961-4.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava 2012 [cit. 2013-05-15]. Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2013-05-15], s. 193. ISBN 978-80-555-0618-0. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gavurova1>
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava 2013 [cit. 2014-05-09]. Ekvivalencia prekladu eseje Susan Sontagovej Against Interpretation s prihliadnutím na lingvokulturémy . In 8. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-05-09], s. 961. ISBN 978-80-555-0770-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4>