Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Látka, téma, problém, tvar : (náčrt teoretických a terminologických východísk)
Zdroj:Realizácie textu. 1 : (zborník vstupných riešení grantového projektu Teória literárneho diel)
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 1994
Lokácia:S. 5-12
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Tvarovo-významové súvzťažnosti umeleckej prózy. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis. Studia Philologica, Annus VII, 2000, s. 34.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. Od perzistencie k participácii. In Romboid, 2003, roč. 38, č. 3, s. 35.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga. Tvarovo-významové súvzťažnosti umeleckej prózy. In Interpretačné variácie umeleckého textu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 181.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina. V intenciách denníka spovede : (k problematike žánrových funkcií v próye Jany Bodnárovej Z denníkov Idy V.). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 152.