Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť : konzekvencialistická analýza slovenskej evanjelickej etiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1994
Rozsah:172 s.
Ohlas:[6] VOLEK, Peter. Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť. In Viera a život. 1997, roč. 7, č. 4, s. 400-404.
Ohlas:[1] JEMELKA, Petr. Ján Maliarik (k 60. výročí úmrtí). In Filozofia. 2006, roč. 61, č. 7, s. 579.
Ohlas:[3] KIŠŠ, Igor. The authenticity of Slovak evangelical ethics in the first half of the 20th centaury. In Vasil Ed. Gluchman: Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Cambridge : Cambridge scholars publishing, 2007, p. 49. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[3] OLEJÁROVÁ, Gabriela. Social issues and its ethical aspects in Slovakia in the first half of the 20th century. In Ed. Vasil Gluchman: Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Newcastle : Cambridge scholars publishing, 2007, p. 176. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[4] OLEJÁR, Jerguš. Reflexia etiky v kontexte evanjelickej teológie v druhej polovici 20. storočia. In Vasil Gluchman a kolektív: Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 175. ISBN 978-80-8068-648-2.
Ohlas:[4] KIŠŠ, Igor. Základné princípy sociálnej etiky humánnej deontológie v teológii. In Morálka a súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 415. ISBN 978-80-8068-713-7.
Ohlas:[4] OLEJÁR, Jerguš. Reflexia etického myslenia Júliusa Cibulku v kontexte evanjelickej teológie 2. polovice 20. storočia. In Cirkevné listy : mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania. 2009, roč. 133, č. 1-2, s. 36.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Problematika etiky vzťahu k zvieratám vo vybraných dielach slovenských autorov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 256. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Martin. Vývoj a chápanie ľudskej dôstojnosti v etike sociálnych dôsledkov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 176. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] GOGOVÁ, Martina. Štefan Hatala a jeho reflektovanie spoločnosti, kultúry a hospodárstva. In Etika na Slovensku (19. storočie a 1. polovica 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 276. ISBN 978-80-555-0583-1.
Ohlas:[4] KIŠŠ, Igor. Filozofické prvky v Lutherovej etike. In Dejiny etiky I. : (starovek až začiatok novoveku). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 320.
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera. Filozoficko-teologické úvahy S.Š. Osuského. In Miscellanea Anno 1999. Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, 2000, s. 196. ISBN 80-967951-5-5.
Ohlas:[2] KVASNIČKOVÁ, Adela. Proti stereotypom obrazu sociológie náboženstva a kresťanskej sociológie na Slovensku do roku 1948. In Sociológia, ISSN 0049-1225. 1998, roč. 30, č. 2, s. 130.
Ohlas:[2] MÜNZ, Teodor. Ohlas novovekej sekularizácie a krízy teológie na Slovensku. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 1998, roč. 53, č. 3, s. 285.
Ohlas:[2] MÜNZ, Teodor. Etika sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2002, roč. 57, č. 4, s. 284.
Ohlas:[1] FORGCOVA, M., HINLICKY, P.R. Slovak churches and proselytism (religious pluralism and nationalism in the current history of Eastern Europe). In Journal of ecumenical studies, ISSN 0022-0558. 1999, vol. 36, no. 1-2, s. 116-141.
Ohlas:[3] KIŠŠ, Igor. The authenticity of Slovak evangelical ethics in the first half of the 20th century. In Ed. Vasil Gluchman: Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Newcastle : Cambridge scholars publishing, 2007, s. 49. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[3] PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela. Social issues and its ethical aspects in Slovakia in the first half of the 20th century. In Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Newcastle : Cambridge scholars publishing, 2007, s. 176. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[4] DIATKA, Cyril. Etika sociálnych dôsledkov a jej miesto v rozvoji etickej teórie na Slovensku. In Reflexie o humánnosti a etike. Prešov : L.I.M., 1999, s. 95. ISBN 80-967778-5-8.
Ohlas:[4] DIATKA, Cyril. Etika a súčasnosť. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2005, s. 145. ISBN 80-8050-493-8.
Ohlas:[4] ČIPKÁR, Ján. Etika a právo životného prostredia. 1. vyd. Prešov : Manacon Prešov, 1999, s. 173. ISBN 80-85668-76-9.
Ohlas:[4] JEMELKA, Petr. Syntetická morální utopie Jána Maliarika. In Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 165. ISBN 80-8068-488-X.
Ohlas:[4] KIŠŠ, Igor. Autenticita slovenskej evanjelickej etiky v prvej polovici 20. storočia a niektoré zahraničné dočasné vplyvy. In Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 127. ISBN 80-8068-488-X.
Ohlas:[4] PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela. Sociálna otázka a jej etické aspekty na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. In Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 325. ISBN 80-8068-488-X.
Ohlas:[3] GLUCHMAN, M., KALAJTZIDIS, J. Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics. In 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014 : conference proceedings, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia. Vol. 2. Tbilisi : European scientific institute, ESI, 2014, s. 242. ISBN 978-608-4642-30-5.
Ohlas:[3] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Teoria dopelnien : pomiedzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem. Rzeszów : RS DRUK, 2015, s. 119. ISBN 978-83-63666-47-7.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 178. ISBN 978-80-555-1372-0.
Ohlas:[3] FALTIN, Jaroslav. Problematika morálnych emócii vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, Nr. 2, s. 130.