Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Imrichová Mária (100%)
Názov:Nové onomastické tvary v systéme slovenského jazyka
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 60, č. 3 (1995), s. 148-152
Ohlas:[4] PANČÍKOVÁ, Marta: Nazwy hoteli w stolicy Slowacji i Polski. In: Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2000. S. 149.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Onomastický výskum na Pedagogickej fakulte v Prešove. In Slovo o slove [6] : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra slovenskeého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2000, s. 13. ISBN 80-88885-87-6.