Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Burgerová Jana (100%)
Názov:Škola, informačné technológie a Internet
Zdroj:Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka : zborník
Vydavateľské údaje:Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1998
Lokácia:S. 55-60
ISBN:80-8050-270-6
Ohlas:[3] BEISETZER, Peter. Internet a rozvoj osobnosti študenta v technickej výchove. In Trendy technického vzdělávání 2000. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000, s. 160. ISBN 80-244-0107-X.
Ohlas:[4] KOVALČÍKOVÁ, Iveta. Zážitková výučba ako faktor regulácie vzťahovej roviny edukačného procesu. In XIII. DIDMATTECH 2000 : časť I. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 243. ISBN 80-8068-006-X.
Ohlas:[4] BEISETZER, Peter. Výučba v predmete technická grafika podporená internetom. In XIII. DIDMATTECH 2000 : časť 1. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 45. ISBN 80-8068-006-X.
Ohlas:[3] STOFFOVÁ, V., PŠENÁKOVÁ, I. Modelovanie, simulácia a animácia počítačovej siete. In Modelování a simulace systémů. Díl 2 : sborník 35. jarní mezinárodní konference. Ostrava : FEI VŠB TU, 2001, s. 130. ISBN 80-85988-58-5.
Ohlas:[4] STOFFOVÁ, Veronika. Pocitac - univerzálny didaktický prostriedok. 1. vyd. Nitra : UKF, 2004, s. 95.
Ohlas:[4] BEISETZER, Peter. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti v technickej výchove podporený Internetom. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Veľká Lomnica 12.-13. septembra 2000. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2000, s. 248. ISBN 80-8055-407-2.